Центр исследования компьютерной преступности

home контакты

Технические средства защиты авторского права и смежных прав

Дата: 05.09.2005
Источник: www.crime-research.ru
Автор: Володимир Гулкевич, старший советник юстиции


law/725.jpg ... обходу чи нейтралізації технічних засобів захисту усіх об’єктів авторського права чи суміжних прав.
В іспанській науці кримінального права існує дві точки зору щодо природи вказаного злочину. Частина вчених визнає діяння, передбачені ч. 3 ст. 270 КК Іспанії готуванням до скоєння власне порушень майнових прав авторів комп’ютерних програм, тобто злочинів, передбачених ч. 1 цієї статті, інші вважають зазначений делікт самостійним злочином з формальним складом.
Оскільки виробництво, випуск в обіг або володіння засобом, спеціально призначеним для полегшення незаконного обходу чи нейтралізації технічних засобів захисту комп’ютерних програм вчиняються до початку скоєння інших злочинів проти авторського права і суміжних прав, передбачених ч. 1 ст. 270 КК Іспанії, вважається, що дані діяння не можуть заподіяти безпосередню економічну шкоду. Криміналізація даних діянь зумовлена також необхідністю збільшення межі захисту авторського права.
Необхідно зазначити, що наукові доктрини зарубіжного кримінального права не вважають дії по випуску в обіг засобів для обходу чи нейтралізації технічних пристроїв або технологічних розробок захисту авторського права і суміжних права одним з порушень особистих немайнових або майнових прав суб’єктів права інтелектуальної власності, проте визнають дане діяння таким, що створює загрозу порушення вказаних прав.

Досвід законотворчості іноземних держав дозволяє зробити висновок, що законодавство країн Європейського Союзу містить норми, які безпосередньо передбачають кримінальну відповідальність за вчинення умисних дій з випуску в обіг засобів для обходу або нейтралізації засобів, призначених для технологічного захисту об’єктів авторського права і суміжних прав.
Коротко оглянувши зарубіжне законодавство та наукову доктрину, повернемось до вирішення питання про необхідність і можливість криміналізації умисних дій з випуску в обіг засобів для обходу технічних пристроїв або технологічних розробок, призначених для захисту об’єктів авторського права і суміжних прав.
Слід відзначити, що законодавець уже криміналізував ряд деліктів, які за своїм змістом є готуванням до вчинення кримінально-караного порушення авторського права і суміжних прав.

Зокрема, такими діяннями є порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва (ст. 2031 КК України), незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених контрольних марок для маркування упаковок примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних чи голографічних захисних елементів (ст. 216 КК України).
На нашу думку, умисні дії з випуску в обіг засобів для обходу чи нейтралізації технічних пристроїв або технологічних розробок, призначених для захисту авторського права і суміжних прав, є не менш суспільно-небезпечними ніж правопорушення, передбачені ст. 2031 та 216 КК України.
Зважаючи на істотну суспільну небезпеку вказаних дій, основними підставами криміналізації діянь з випуску в обіг засобів для обходу чи нейтралізації технічних пристроїв або технологічних розробок, призначених для захисту авторського права і суміжних прав є необхідність:
• встановлення відповідальності за скоєння даних дій;
• виконання зобов’язань України за міжнародними Договорами про авторське право та про виконання і фонограми від 20 грудня 1996 р.;
• гармонізації кримінального законодавства України щодо правової охорони авторського права і суміжних прав з Директивами 91/250/СЕЕ та 2001/29/СЕ;
• удосконалення правових механізмів захисту авторського права і суміжних прав.

Підсумовуючи викладене пропоную доповнити ст. 176 КК України ч. 4 наступного змісту:
„Незаконне виготовлення, розповсюдження, імпорт, експорт або зберігання з метою розповсюдження чи використання засобів для обходу чи нейтралізації технічних пристроїв або технологічних розробок для захисту авторського права або суміжних прав,
карається штрафом, обмеженням волі, позбавленням волі з конфіскацією засобів для обходу чи нейтралізації технічних пристроїв або технологічних розробок, знарядь і матеріалів, які використовувались для їх виготовлення.”

1. Organized crime in Europe: the threat of cybercrime. Situation report 2004. Council of Europe. Octopus Programme. Strasbourg, 2005, p. 148.
2. Вказ. праця, с. 210.
3. http://www.wipo.int/treaties/en/ip. У спеціальній літературі вказані договори іменуються „Інтернет-договори” ВОІВ.
4. Відомості Верховної Ради України. 2002, № 2, ст. 15, 16.
5. Official Journal L 122, 17/05/1991.
6. Маються на увазі права суб’єктів авторського права і суміжних прав.
7. Official Journal L 167, 22/06/2001.
8. Верховної Ради України. 1994. № 13, ст. 64; 2001. № 43, ст. 214.
9. Відомості Верховної Ради Української РСР. 1984, додаток до № 51, ст.1122; Відомості Верховної Ради України. 1994, № 28, ст. 237; 1997, № 1, ст. 1; 1997, № 14, ст. 114; 1999, № 41, ст. 373; 2000, № 24, ст. 183; 2001, № 23, ст. 117.
10. Інтелектуальна власність в Україні: Правові засади та практика. Науково-практичне видання.: у 4 томах/ За заг. ред. О.Д.Святоцького. – Т.1: Право інтелектуальної власності. К., 1999, с. 33.
11. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 35, ст. 271.
12. П.П.Андрушко. Кримінально-правова охорона прав інтелектуальної власності в Україні. К., 2004, с. 54-66; Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ Ю.В.Александров, В.І.Антипов, М.В.Володько та ін./ За ред. М.І.Мельника та В.А.Клименка. К., 2004, с. 139-140; Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар. За заг. ред. В.В.Сташиса, В.Я.Тація. К., 2003, с. 482; Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. 4-е видання/ Відп. ред. С.С.Яценко. К., 2004, с. 325; Право інтелектуальної власності: Академічний курс: Підручник студентів вищих навчальних закладів/ За ред. О.А.Підопригори, О.Д.Святоцького. К., 2004, с. 507-510.
13. П.П.Андрушко. Вказ. праця, с. 55.
14. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz. U. z 2000, Nr 80, poz. 904.
15. J.Barta, M.Czajkowska-Dąbrowska, Z.Ćwiakalski, R.Markiewicz, E.Traple. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa, 2001, s. 713.
A. Gerecka-Żołyńska. Ochrona praw autorskich i praw pokrewnych w polskim procesie karnym. Toruń, 2002, s. 40.
16. Там само, с. 40.
17. M.Bojarski, W.Radecki. Pozakodeksowe prawo karne. Tom III. Przestępstwa w dziedzinie: porządku publicznego, wyborów, polityki i inicjatywy ustawodawczej, pracy i ubezpieczeń społecznych, kultury i własności intelektualnej. Komentarz. Warszawa, 2003, s. 447.
18. Офіційний переклад на англійську мову Закону Республіки Хорватія про авторські та суміжні права/http//portal.unesco.org/culture/en.
19. Riigi Teataja (The State Gazette). 2001, 61, 364.
20. Legge 18 agosto 2000, n. 248 di Nuove norme di tutela del diritto d’autore/ http://www.interlex.it/testi/l00_248.htm.
21. Уголовный кодекс Испании/ Под. Ред. Н.Ф.Кузнецовой, Ф.М.Решетникова. М., 1998, с. 87.
22. F.M. Llinares. La protección penal de la propiedad intelectual en la sociedad de la información. Madrid, 2003, p. 427-428.
23. Мається на увазі авторське право і суміжні права, які в іспанському законодавстві та науці об’єднані поняттям право інтелектуальної власності на відміну від права індустріальної власності.
A. González Gómez. El tipo básico de los delitos contra la propiedad intelectual. De la reforma de 1987 al Codigo Penal de 1995. Madrid, 1998, p. 201.
24. Неофіційний текст закону/http://www.igsap.es/cia/dispo/7734_3.html#sec1cap11tit13.
25. V.Gómez Martin. El delito de fabricación, puesta en circulación y tenencia de medios destinados a la neutralización de dispositivos protectores de programas informáticos (art. 270, párr. 3 CP). A la vez, un estudio sobre los delitos de emprendimiento o preparación en el CP de 1995. “Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminologia”. 2002, núm. 04-16, p. 16:5-16:6.
26. Там само, с. 16:21-16:22.
Добавить комментарий
Всего 0 комментариев


Copyright © 2001–2007 Computer Crime Research Center

CCRC logo
Рассылка новостей


Rambler's Top100