СТАТУТ

клубу захисту інформації

(Академія інформаційної безпеки)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2001


1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1 Клуб захисту інформації (далі – Клуб або академія) є громадською організацією і діє згідно з Конституцією України, Законом України “Про об’єднання громадян”,  підзаконними актами та цим статутом (далі – Статут).

1.2 Засновниками Клубу є НТУУ "КПІ" та Департамент спеціальних телекомунікаційних систем захисту інформації Служби безпеки України

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

 

Права та обов’язки членів Клубу врегульовані цим статутом.

1.3 Клуб є юридичною особою, діє згідно з принципами добровільності, рівноправності його членів, самоврядування, законності та гласності, має самостійний баланс та власний розрахунковий рахунок в установі банку.

Клуб набуває статусу юридичної особи з моменту його реєстрації згідно з діючим законодавством України.

1.4 Клуб має всі права зареєстрованих об’єднань громадян згідно з чинним законодавством України.

1.5 Клуб має юридичну адресу:

1.6 Клуб має круглу печатку з назвою та символом Клубу, символіку та інші необхідні реквізити. Зразки печатки та інших реквізитів приймає керівний орган Клубу.

1.7 Символом Клубу є

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

 

2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КЛУБУ

 

2.1 Метою Клубу є сприяння науковому і технічному розвитку в галузі інформаційної безпеки суспільства, держави, міжнародного співтовариства, захисту інформації.

2.2 Завданнями Клубу є:

– обговорення, ініціювання пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства України, підзаконних нормативних яктів з питань, що стосуються інформаційної безпеки України;

- координація і методичне забезпечення освіти населення щодо інформаційної безпеки;

        організація презентацій розробок програмно-технічного забезпечення систем захисту інформації;

        популяризація літератури і видавнича діяльність у сфері інформаціййної безпеки;

        координація зусиль фахівців з технічного захисту інформації у розробці та впровадженні технічних засобів захисту інформації;

        міжнародне співробітництво з організаціями, науковими установами з питань інформаційної безпеки

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

 

3 УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ДО КЛУБУ ТА ВИБУТТЯ З НЬОГО

 

3.1 Членом Клубу може стати юридична особа або будь-який громадянин України, який згоден з метою, завданнями і статутом Клубу.

3.2 Кандидат у члени Клубу подає заяву про вступ до Клубу, сплачує вступний внесок, проходить реєстрацію, після чого отримує статус члена Клубу.

3.3 Кожний член Клубу має право припинити своє членство, подавши про це письмову заяву. Вступний внесок при цьому поверненню не підлягає.

 

 

4 ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ КЛУБУ

 

4.1 Члени Клубу мають право

4.1.1 Приймати участь у загальних зборах Клубу

4.1.2 На пільгових умовах приймати участь у заходах, які організовує Клубом

4.1.3 Рекомендувати до вступу нових членів

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

 

4.2 Члени Клубу зобовязані

4.2.1 Дотримуватись Статуту клубу

4.2.2 Дотримуватись моральних норм щодо інформаційних правовідносин

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

 

 

4.3 Забороняється

4.3.1 Брати на себе обовязки від імені Клубу чи покладати на Клуб відповідальність у будь-якій формі

_____________________________________________________________________________

 

 

 

5 ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ СТАТУТНИХ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ КЛУБУ

 

5.1 Загальні збори членів Клубу

5.1.1 Загальні збори членів Клубу є його найвищим органом влади.

5.1.2 Загальні збори затверджують генеральні напрямки роботи Клубу.

5.1.3 Загальні збори обирають Президента, Скарбничого та Раду на строк повноважень.

5.1.4 Загальні збори затверджують прийом та вибуття членів Клубу і розмір вступних та членських внесків.

5.1.5 Загальні збори заслуховують та затверджують доповідь Президента Клубу щодо управління Радою та щодо фінансового і майнового стану Клубу.

5.1.6 Загальні збори заслуховують та затверджують звіт Скарбничого, затверджують бюджет Клубу на майбутній період.

5.1.7 Загальні збори затверджують Статут і зміни та доповнення до нього.

5.1.8 Загальні збори приймають рішення щодо реорганізації та ліквідації Клубу.

Рішення за пунктами 5.1.2 – 5.1.6 приймають абсолютною більшістю голосів, а за пунктами 5.1.7 та 5.1.8 – більшістю голосів у три четвертих.

5.2 Рада Клубу

5.2.1 Рада Клубу керує поточною діяльністю Клубу.

5.2.2 Рада Клубу розробляє генеральні напрямки роботи Клубу.

5.2.3 Рада Клубу приймає рішення про прийом членів Клубу та розмір вступних та членських внесків.

5.2.3 Рада Клубу приймає рішення про придбання та продаж рухомого та нерухомого майна та щодо інших фінансових питань.

5.2.4 Рада Клубу пропонує зміни та доповнення до Статуту, приймає редакційні зміни та доповнення до Статуту з подальшим їх затвердженням на загальних зборах Клубу.

5.2.5 Кількісний склад Ради Клубу затверджують загальні збори Клубу.

5.2.6 Склад Ради Клубу пропонує президент Клубу.

5.2.7 Строк повноважень Ради Клубу два роки.

5.2.8 Рада Клубу самостійно здійснює переміщення на постах, які стали вакантними. Дообрання в Раду Клубу та виведення з складу Ради у разі необхідності здійснюють загальні збори Клубу.

5.2.9 Посадовими особами Ради Клубу є президент та скарбничий (головний бухгалтер).

5.2.10 Рада Клубу збирається не рідше одного разу на два місяці або за вимогою чверті її членів.

5.2.11 Для виконання робіт у різних напрямках Рада Клубу створює комісії, яким вона визначає склад та компетенцію. Комісії підзвітні Рада Клубу.

5.3 Президент Клубу

5.3.1 Президент Клубу очолює Раду Клубу.

5.3.2 Президент представляє Клуб.

5.3.3 Президент робить накази щодо витрат, підписує договори та інші документи.

5.3.4 Президент відповідає за діяльність Ради та розвиток Клубу.

5.3.5 Президента обирають загальні збори Клубу таємним голосуванням абсолютною більшістю голосів.

5.3.6 Строк повноважень президента Клубу два роки.

5.4 Скарбничий (головний бухгалтер) Клубу складає бюджет і фінансовий звіт Клубу, щоб доповісти їх Раді Клубу. Він забезпечує фінансову діяльність Клубу. Скарбничого обирають на загальних зборах Клубу.

 

 

6 ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА

ІНШОГО МАЙНА КЛУБУ, ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ, КОНТРОЛЮ,

ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ТА ІНШОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,

ЩО НЕОБХІДНА ДЛЯ ВИКОНАННЯ СТАТУТНИХ ЗАВДАНЬ

 

6.1 Джерелами надходження коштів та іншого майна Клубу можуть бути:

        кошти та інше майно, що передане Клубу засновниками, членами або державою;

        вступні внески кандидатів у члени Клубу;

        щорічні членські внески;

        дарунки, пожертвування у грошовій або матеріальній та майновій формі та інші види допомоги, що не заборонені чинним законодавством України, від фізичних та юридичних осіб;

        майно та кошти, що придбані в результаті господарської та іншої комерційної Клубу;

        майно, що придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, які не заборонені чинним законодавством України;

        кошти та інше майно, що передане Клубу Національним технічним університетом України “КПІ”.

6.2 Клуб веде облік та звітість у встановленому чинним законодавством України порядку.

6.3 Порядок використання коштів та іншого майна визначає Рада Клубу та затверджує Президент Клубу.

 

 

7 ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ КЛУБУ

 

7.1 Статут може бути змінений загальними зборами Клубу за пропозицією Ради Клубу або за пропозицією десятої частини членів Клубу, яка має бути повідомлена Раді за десять днів до загальних зборів.

7.2 У всіх випадках зміни та доповнення до статуту Клубу мають бути прийняті більшістю не менше ніж три четверті усіх членів Клубу.

 

8 ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЛУБУ І ВИРІШЕННЯ

        МАЙНОВИХ ПИТАНЬ, ЩО ПОВ’ЯЗАНІ З ЛІКВІДАЦІЄЮ КЛУБУ

 

8.1 Тривалість дії Клубу необмежена.

8.2 Припинення діяльності Клубу може бути проведено шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску або примусового розпуску на підставі рішення суду).

8.3 Рішення про припинення діяльності Клубу може бути прийнято загальними зборами за поданням Ради Клубу або не менше ніж трьох четвертих членів Клубу.

8.4 У випадку припинення діяльності Клубу загальні збори Клубу призначають одного або більше уповноважених членів ліквідаційної комісії. Ліквідаційна комісія виконує рішення загальних зборів про передавання коштів та іншого майна Клубу.