Центр исследования компьютерной преступности

home контакты

Определения термина «незаконное вмешательство» ст.361 УК Украины


З об'єктивної сторони злочин характеризується сукупністю трьох ознак:
1) діяння - несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку;
2) суспільно небезпечні наслідки у вигляді витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворенню процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації;
3) причинний зв'язок між зазначеними діянням і наслідками.

Обов'язковою ознакою об'єктивної сторони є несанкціонованість втручання. Санкціонованим вважається втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку з дозволу власника, а також уповноважених власником осіб або службових осіб на яких покладено забезпечення їх нормальної роботи.
Несанкціоноване втручання в роботу в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку може проявлятися у наступних діяннях:
- вчинений умисно, без наявності права на це, доступ до інформації несанкціонований доступ), яка в них обробляється, пов'язаний з подоланням програмних, технічних чи організаційних заходів захисту;
- вчинений умисно, без наявності права на це, вплив на інформацію (несанкціонований вплив).
Доступ - звернення для отримання даних. Метод доступу - сукупність засобів та угод, за допомогою яких реалізується заданий вид доступу до них. Доступ у більшості випадків здійснюється за паролем, але можуть бути використані і спеціальні технічні прилади для ідентифікації користувача (наприклад магнітні карти). На об'єктах телекомунікацій, а також в окремих структурних підрозділах операторів, провайдерів телекомунікацій, де передається, обробляється або зберігається інформація з обмеженим доступом, що є власністю держави, встановлюється спеціальний режим доступу відповідно до законодавства.

Для отриманням необхідних інформаційних продуктів та їх використання користувач інформації повинен звертатися за дозволом до власника інформації, її володаря або розпорядника. Несанкціонований доступ - доступ до інформації, що здійснюється з порушенням встановлених в автоматизованій системі правил розмежування доступу, які регламентують доступ користувачів до інформації, на яку вони мають право. Несанкціонований доступ може бути здійсненим двома способами:
- безпосереднє проникнення в заборонену зону, приміщення де оброблюється інформація тощо;
- опосередковано - віддалений доступ з використанням програмних та технічних засобів для подолання захисту.

Обов'язковою ознакою цього посягання має бути те, що винний, здійснюючи несанкціонований доступ, долає заходи безпеки певної комп'ютерної системи чи телекомунікаційної мережі. Захист інформації (запобігання вільному доступу до інформації, усунення технічних каналів її витоку тощо) в ЕОМ (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах та мережах електрозв'язку забезпечується комплексом організаційних, програмних і технічних заходів.

Подолання захисту може проявлятися у зламі паролів, кодів доступу тощо. Спосіб подолання зазначених заходів безпеки не матиме значення для кваліфікації, звичайно, якщо сам по собі не буде містити ознак іншого складу злочину (наприклад, знищення програмних або технічних засобів). Злочинними наслідками несанкціонованого доступу є виток інформації.


Copyright © 2001–2020 Computer Crime Research Center

CCRC logo
Главным направлением в деятельности Центра является широкое информирование общественности об основных проблемах и способах их решения, с которыми сталкивается общество в сфере противодействия компьютерной преступности.