Видео смотреть бесплатно

Смотреть узбекский видео

Официальный сайт circ-a 24/7/365

Смотреть видео бесплатно

Проект Закону України "Про телекомунікації"
також розміщено на сервері "ДК-Зв'зок" за адресою:
www.telecom-media.com.ua/dosje у розділі "Закони України".

 

Закон України
Про телекомунікації
(проект 01.06.2000)
 
 

 

З а к о н      У к р а ї н и
  П р о    т е л е к о м у н і к а ц і ї
 

Цей Закон встановлює правові, економічні і організаційні засади діяльності і взаємовідносин суб’єктів ринку телекомунікацій загального користування в Україні, а також засади їх взаємовідносин з органами державної виконавчої влади  і  місцевого самоврядування.
 
 
 

Р о з д і л    I
ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

С т а т т я   1.  В и з н а ч е н н я    о с н о в н и х    т е р м і н і в

У цьому Законі терміни вживаються  в  такому значенні:
 

1. Абонент – користувач послугами телекомунікацій за договором з оператором телекомунікацій на постійній основі.

2. Взаємодія операторів телекомунікацій – спільні дії операторів телекомунікацій з метою надання послуг телекомунікацій  користувачам.

3. Взаємоз’єднання мереж  - фізичне  і  логічне з’єднання мереж телекомунікацій,  які експлуатуються і використовуються операторами з  метою надання послуг телекомунікацій.

4. Дані – інформація, представлена у вигляді, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки.

5. Домінуючий оператор телекомунікацій  – оператор, частка якого на ринку послуг телекомунікацій загального користування або на ринку певної послуги телекомунікацій загального користування перевищує тридцять п’ять відсотків.

6. Єдина національна система зв’язку – сукупність телекомунікацій загального користування, відомчих телекомунікацій, телекомунікацій спеціального призначення, пошти загального користування, служб фельд’єгерського зв’язку, спеціального поштового зв’язку, які у взаємодії  забезпечують потреби користувачів  у  відповідних послугах.

7. Загальнодоступні послуги (універсальні послуги) - мінімальний  набір основних послуг телекомунікацій   визначеної якості, що надаються на території усієї країни, усім користувачам, за цінами,  які регулюються державою.

8. Інтернет – сукупність взаємозв’язаних інформаційних мереж, які використовують протоколи Інтернет.

9. Інтернет-телефонія – послуга передавання мовної (голосової) інформації через Інтернет. Послуга передавання мовної інформації, для надання якої з обох сторін з’єднання використовуються комутовані мережі доступу телекомунікацій, а на транспортній мережі застосовуються протоколи Інтернет, або будь-які інші протоколи, що забезпечують її стиснення, ущільнення та пакетне передавання, вважається голосовою телефонією і відноситься до основних послуг телекомунікацій.

10. Інформаційна мережа – сукупність мережі телекомунікацій, служб накопичення, зберігання, передавання інформації  у вигляді даних, та служб, які забезпечують доступ користувачів до послуг цієї мережі.

11. Інформація – зміст сигналів, знаків, письмових текстів, звуків, рухомих чи нерухомих  зображень чи будь-яких  інших повідомлень або даних.

12. Інформаційна безпека мережі телекомунікацій – здатність мережі телекомунікацій протистояти внутрішнім і зовнішнім загрозам конфіденційності, цілісності та доступності інформації, що передається, обробляється  чи  зберігається в мережі телекомунікацій.

13. Кінцеве обладнання – телефонні (в тому числі – радіотелефонні), телеграфні, передавання даних та інші технічні засоби користувача, які з’єднуються з мережею телекомунікацій в пункті її закінчення.

14. Користувач – отримувач послуг телекомунікацій на договірній або іншій основі.

15. Ліцензіар (орган ліцензування) – центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, уповноважений провадити ліцензування в підгалузі телекомунікацій загального користування..

16. Ліцензіат – особа, яка одержала ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності в підгалузі телекомунікацій загального користування.

17. Ліцензійні умови – установлений відповідно до законодавства та інших нормативно-правових актів вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних, технічних, технологічних та інших вимог, обов’язкових для виконання при провадженні виду  діяльності, що підлягає ліцензуванню.

18. Ліцензія –  документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження певного виду господарської діяльності в підгалузі телекомунікацій загального користування.

19. Мережа телекомунікацій – комплекс поєднаних в єдиному технологічному процесі технічних засобів телекомунікацій, лінійних та інших споруд,  призначений для забезпечення послуг телекомунікацій. Мережі телекомунікацій поділяються на:

1) мережі  телекомунікацій загального користування;
2) мережі телекомунікацій відомчі (корпоративні);
3) мережі телекомунікацій спеціального призначення;
4) мережі телекомунікацій подвійного використання.

20. Мережа транспортна – мережа телекомунікацій, яка забезпечує функції переносу (транспортування) потоків будь-якої інформації між стиками цієї мережі з такими ж за призначенням мережами рівноцінного або різного рівня (міжнародного,міжміського,місцевого),
або між стиками цієї мережі  з  мережами  доступу.

21. Мережа доступу – мережа телекомунікацій, яка забезпечує функції переносу (транспортування) і доставки інформації між стиком цієї мережі з транспортною мережею  і  стиком мережі доступу в  пункті  її закінчення  з кінцевим обладнанням користувача.

22. Мобільний (рухомий) радіозв’язок - передавання і прийом сигналів, що  несуть  інформацію,  між кінцевим  обладнанням  користувачів,  хоча б один з яких пересувається,  з  застосуванням радіозасобів, в тому числі радіозасобів супутникового зв’язку.

23. Моніторинг безпеки мережі телекомунікацій – спостереження за станом інформаційної безпеки мережі телекомунікацій.

24. Об’єкти телекомунікацій – лінійні  та станційні споруди мереж телекомунікацій.

25. Оператор  телекомунікацій  – особа, яка в установленому порядку надає послуги телекомунікацій.

26. Передавання даних – вид послуг телекомунікацій, призначений для переносу інформації  у вигляді даних між технічними засобами обробки  цих  даних.

27. Послуга телекомунікацій – продукт (результат) діяльності оператора телекомунікацій, що полягає в передаванні чи прийомі інформації, вибраної користувачем,   між пунктами, заданими користувачем, без зміни змісту цієї інформації, з використанням технічних засобів проводового зв’язку, фіксованого радіозв’язку та/або мобільного (рухомого) радіозв’язку. Послугою телекомунікацій є також надання оператором телекомунікацій на договірних засадах в користування  ліній, каналів, трактів з ресурсу мережі телекомунікацій.

28. Проводовий зв’язок – передавання і прийом сигналів, що несуть інформацію, між кінцевим обладнанням користувачів з  застосуванням  проводових ліній  з  металевими жилами або оптичних кабелів.
 

29. Проводове мовлення – послуга телекомунікацій загального користування, яка забезпечує доставку програм радіомовлення від станцій передавання або станцій прийому і передавання програм радіомовлення до користувачів з використанням проводових ліній.
 

30. Пункт закінчення мережі – місце стику (з’єднання)  мережі телекомунікацій  та кінцевого обладнання користувача.

31. Ресурс  мережі телекомунікацій загального користування – кількісні показники мережі телекомунікацій загального користування, які визначаються кількістю номерів (номерний ресурс), радіочастот (радіочастотний ресурс), а також кількістю проводових ліній з металевими жилами, оптичних ліній або радіоліній, каналів, трактів для передавання інформаційних потоків з певною швидкістю.

32. Суб’єкти ринку послуг телекомунікацій загального користування – оператори телекомунікацій, які надають послуги телекомунікацій загального користування,  користувачі послуг телекомунікацій загального користування, постачальники технічних засобів телекомунікацій.

33. Телекомунікації – сукупність мереж, кінцевого обладнання  та операторів телекомунікацій, діяльність яких спрямована на задоволення потреб  користувачів  в  послугах телекомунікацій.

34. Телекомунікації загального користування – телекомунікації, які забезпечують потреби будь-яких користувачів в послугах телекомунікацій.

35. Телекомунікації відомчі (корпоративні) - телекомунікації, які забезпечують потреби користувачів в послугах телекомунікацій тільки в  межах даного відомства, підприємства, організації, установи тощо.

36. Телекомунікації спеціального призначення – телекомунікації, які забезпечують потреби органів державного управління, безпеки, оборони, охорони правопорядку в послугах телекомунікацій з обмеженим доступом до інформації, що передається.

37. Телекомунікації подвійного використання - відомчі телекомунікації або телекомунікації спеціального призначення, які забезпечують потреби в послугах телекомунікацій користувачів не тільки в межах відомчого чи спеціального призначення, але також і потреби  будь-яких інших користувачів.

38.  Фіксований радіозв’язок – передавання і прийом сигналів, що несуть інформацію, між кінцевим обладнанням користувачів, приєднаним до нерухомих пунктів закінчення мережі,  з застосуванням радіозасобів, в тому числі радіозасобів супутникового зв’язку.

С т а т т я   2.   С ф е р а    д і ї    З а к о н у

1. Дія цього Закону поширюється на телекомунікації загального користування, а також на телекомунікації подвійного використання в частині, що стосується їх використання для надання послуг загального користування.

2. Дія цього Закону не поширюється на відомчі телекомунікації та телекомунікації спеціального призначення за  винятком  питань  їх   взаємодії  з  телекомунікаціями загального користування.

С т а т т я   3.    Законодавство  про  телекомунікації

Відносини  в телекомунікаціях загального користування регулюються Конституцією України, цим Законом  та  іншими  нормативно-правовими  актами.

С т а т т я   4.   Телекомунікації загального користування, як підгалузь галузі   зв’язку  та  інформатизації

1. Галузь зв’язку та інформатизації України складається з підгалузей телекомунікацій загального користування, пошти та інформатизації. Призначенням телекомунікацій загального користування є забезпечення потреб держави  і суспільства в послугах телекомунікацій. Загальнодоступні послуги телекомунікацій є суспільно необхідними.

2. Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування  в межах своїх повноважень створюють умови для ефективної роботи підгалузі телекомунікацій загального користування  та її розвитку.

С т а т т я   5.  П р а в о    в л а с н о с ті   т а   з а х и с т    і н т е р е с і в   д е р жа в и

1. Право власності, незалежно від її форми, а також право на технічне обслуговування і експлуатацію мереж телекомунікацій загального користування може належати будь-якій юридичній особі – резиденту України.

2. Закріплення у державній власності контрольного пакету акцій відкритого акціонерного товариства «Укртелеком» та здійснення права управління корпоративними правами держави щодо нього визначаються чинним законодавством.

3. Право надання послуг телекомунікацій загального користування на території України  є  виключним правом операторів телекомунікацій загального користування – резидентів України.

4. Оператори телекомунікацій загального користування незалежно від форми власності пріоритетно надають в користування на платних засадах органам безпеки і оборони України виключно для потреб безпеки та оборони частину оптичних ліній  та/або трактів передавання із ресурсу транспортних мереж загального користування   міжміського  і міжнародного рівня.

5.  З  метою контролю за станом інформаційної безпеки мереж телекомунікацій загального користування здійснюється моніторинг цих мереж. Моніторинг здійснюється уповноваженими на це органами відповідно до законодавства.

6. На об’єктах телекомунікацій та в окремих підрозділах операторів телекомунікацій може встановлюватись особливий режим доступу. Доступ на такі об’єкти та в підрозділи, а також їх охорона здійснюються  відповідно до законодавства.

С т а т т я  6.    З е м л і     з в ’я  з к у

1.   Оператори    телекомунікацій    загального   користування використовують землі  зв’язку, надані їм відповідно  до земельного законодавства.

2.  До земель зв’язку належать землі, які надаються операторам телекомунікацій в тимчасове користування на період будівництва лінійних та інших споруд телекомунікацій  і в користування на термін експлуатації  вказаних споруд.

3. Операторам телекомунікацій загального користування дозволяється у встановленому порядку прокладати кабельні підземні, підводні та надземні лінії телекомунікацій і встановлювати пристрої, що забезпечують їх надійне функціонування на наданих їм земельних ділянках, через мости, тунелі, колектори,  вулиці, шляхи, будівлі, ліси  і води, а також використовуючи опори ліній електропередачі. Порядок і умови проведення цих робіт встановлюються операторами телекомунікацій загального користування за погодженням з власниками  і користувачами земель та названих споруд. Використання    споруд,   які  були  збудовані   за   рахунок  коштів державного або місцевих бюджетів, для прокладання ліній телекомунікацій загального користування  здійснюється  безкоштовно.

4. Уздовж підземних, підводних та надземних ліній телекомунікацій загального користування та навколо споруд, де розташоване випромінююче або приймаюче радіообладнання телекомунікацій загального користування, встановлюються охоронні зони, а в разі необхідності створюються просіки. Визначення розмірів охоронних зон, визначення режиму використання відведених для цих цілей земель, охорона ліній і споруд телекомунікацій загального користування  на землях і водах здійснюються відповідно до Правил охорони ліній телекомунікацій, що   затверджуються Кабінетом Міністрів України.

5. Замовники будівництва та реконструкції  мостів, тунелів, колекторів, вулиць, шляхів, будівель, ліній електропередачі із спільним використанням опор для підвішування ліній телекомунікацій за власні кошти виконують роботи, пов'язані з упорядкуванням і перенесенням мереж телекомунікацій загального користування  відповідно  до  технічних умов, виданих операторами телекомунікацій загального користування.
 

С т а т т я   7.   В ж и в а н н я    м о в    в   т е л е к о м у н і к а ц і я х

1. В межах України в телекомунікаціях загального користування в службовому діловодстві вживаються мови у відповідності до законодавства.

2. Адреси відправника та одержувача телеграм, що пересилаються в межах України, повинні бути подані українською або російською мовами. Текст телеграм подається користувачем (відправником) і передається оператором українською або російською мовами з використанням літер кирилиці,  або будь-якою іншою мовою з використанням літер латинської абетки.

3. Адреси відправника та одержувача, а також текст міжнародних телеграм подаються відправником і передаються оператором мовою та літерами абетки, які визначаються положеннями міжнародних договорів  і  угод,  що укладені Україною.
 

С т а т т я   8.  О б л і к о в о - з в і т н и й    ч а с    в   т е л е к о м у н і к а ц і я х

1. В телекомунікаціях загального користування України застосовується єдиний  обліково-звітний час - київський.

2. В міжнародних телекомунікаціях обліково-звітний час визначається міжнародними договорами, що укладені Україною.

С т а т т я   9.   Охорона  таємниці  інформації  в  телекомунікаціях
 
1. Таємниця телефонних розмов, телеграфних, а також інших повідомлень, що передаються засобами телекомунікацій загального користування,  гарантується Конституцією України.

2. Зняття інформації з каналів телекомунікацій при проведенні оперативно-розшукових заходів органами, уповноваженими на здійснення цих заходів,  допускається  лише  у випадках та за умов, передбачених законодавством.
 
3. Оператори телекомунікацій загального користування з метою забезпечення інформаційної безпеки відповідно до законодавства здійснюють інженерно-технічні та організаційні заходи щодо захисту від несанкціонованого доступу до технічних засобів та інформації, що передається мережами телекомунікацій загального користування, на всіх етапах і пунктах передавання та прийому інформації, за винятком приміщень  абонента.

С т а т т я   10.   О х о р о н а    о б’є к т і в    т е л е к о м у н і к а ц і й

1. Охорона засобів і споруд телекомунікацій загального користування та орбітальних позицій супутників здійснюється у порядку, визначеному  Кабінетом Міністрів України.

2. Охорону засобів і споруд телекомунікацій загального користування забезпечують оператори телекомунікацій.
 

С т а т т я  11.  Науково-технічне забезпечення функціонування і  розвитку телекомунікацій

1. Науково-технічне забезпечення функціонування і розвитку телекомунікацій загального користування здійснюється шляхом організації наукових досліджень, створення нормативно-правової та нормативно-технічної документації, гармонізації державних і галузевих стандартів  із міжнародними стандартами, впровадження нових технологій і новітнього обладнання телекомунікацій.

2. Центральний орган виконавчої влади в галузі зв’язку та інформатизації України організовує науково-технічне забезпечення функціонування і розвитку телекомунікацій загального користування, встановлює необхідну кількість і склад науково-дослідних установ, координує їх діяльність і взаємодію, визначає  напрямки і тематику наукових досліджень, направлених на розвиток телекомунікацій загального користування, розробку нормативно-правової та нормативно-технічної документації, гармонізацію державних і галузевих стандартів з європейськими та світовими стандартами, організовує державне замовлення і фінансування перелічених робіт за рахунок використання частини  телекомунікаційного збору. Розмір цієї частини визначається Центральним органом виконавчої влади в галузі зв’язку  та інформатизації.
 

Р о з д і л   II
ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ І РЕГУЛЮВАННЯ  ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ

С т а т т я  12.  Органи  держ авного управління  і  регулювання

1. Загальне управління і регулювання в підгалузі телекомунікацій загального користування здійснює Кабінет Міністрів України відповідно до своїх повноважень.

2.  Проведення державної політики та безпосереднє управління і регулювання в підгалузі телекомунікацій загального користування здійснює Центральний орган виконавчої влади в галузі зв’язку та інформатизації. Регулювання ринку послуг телекомунікацій загального користування здійснює Національна комісія регулювання зв’язку.
 

С т а т т я  13.  Центральний орган виконавчої влади в  галузі  зв'язку та  інформатизації  і  його функції

1. Центральний орган виконавчої влади в галузі зв'язку та інформатизації  України діє відповідно  до законодавства та Положення,  якими визначаються функції та повноваження цього органу  і його посадових осіб.

2. Основними функціями Центрального органу виконавчої влади в  галузі зв'язку та інформатизації  є:
 

1) підготовка проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, які за статусом  приймаються Верховною Радою України  або  Кабінетом Міністрів України;

2) підготовка та видання галузевих нормативно-правових актів на виконання вимог законодавства України;

3) організація стандартизації технічних засобів та послуг телекомунікацій загального користування, створення відповідної нормативної   бази  та контроль за додержанням стандартів  і  норм;

4)  організація сертифікації технічних засобів і  послуг та видача сертифікатів; затвердження типів технічних засобів для застосування на мережах телекомунікацій;

5)  координація міжгалузевої взаємодії  з питань телекомунікацій;

6)  управління використанням радіочастотного ресурсу та видача ліцензій на використання  радіочастот  відповідно  до чинного законодавства;

7) організація науково-технічного забезпечення функціонування і розвитку телекомунікацій загального користування;

8)  організація системи галузевої освіти;

9) контроль за готовністю операторів телекомунікацій загального користування виконувати свої функції в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного стану та особливого періоду,

а  також  інші функції, визначені цим Законом та діючими нормативно-правовими актами.

3.  Нормативно-правові акти Центрального органу виконавчої влади в галузі   зв'язку   та   інформатизації    є  обов’язковими   для   виконання операторами телекомунікацій загального користування, користувачами послуг та постачальниками технічних засобів.

С т а т т я  14.   Статус  і  склад Національної комісії  регулювання зв’язку

1. Національна комісія регулювання зв’язку (далі – Комісія)  є Центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом  і  діє відповідно до законодавства та Положення, якими визначаються статус, функції  і  повноваження цього органу та його посадових осіб.

2. Комісія складається з Голови комісії та чотирьох членів Комісії, яких призначає за поданням Прем’єр-міністра України на посади та припиняє їх повноваження на цих посадах Президент України. Голова та інші члени Комісії мають рівні права при вирішенні питань, що належать до її компетенції.

3. Термін повноважень Голови і членів Комісії становить шість років, при цьому забезпечується періодична ротація складу Комісії. Порядок ротації для Голови та членів Комісії встановлюється Положенням про Комісію. Одна й та сама особа не може бути членом Комісії більше двох термінів підряд.

4. Для здійснення своїх повноважень Комісія може створювати та ліквідувати свої територіальні органи, які діють на підставі Положення, що затверджується Комісією.

5. Організаційно-технічну та іншу роботу щодо забезпечення діяльності Комісії здійснює її робочий аппарат відповідно до Положення про Комісію.

6. На членів Комісії та на працівників апарату Комісії поширюється правовий статус державних службовців.
 

С т а т т я  15.   Функції  Національної комісії  регулювання зв’язку

1. Основними функціями Комісії  є:

1) організація ліцензування діяльності операторів телекомунікацій загального користування, видача ліцензій;

2)  реєстрація операторів телекомунікацій загального користування;

3) розподіл та присвоєння номерного ресурсу телекомунікацій загального користування;

4)  регулювання взаємодії операторів та взаємоз’єднань мереж, в тому числі - регулювання тарифів на взаємоз’єднання;

5) регулювання питань щодо надання загальнодоступних послуг;
 
6) регулювання відповідно до законодавства тарифів на послуги телекомунікацій.
 

2. Регулювання здійснюється за принципами незалежності від суб’єктів ринку послуг телекомунікацій загального користування, колегіальності та об’єктивності, відкритості щодо процедур прийняття рішень та нормативно-правових актів та їх змісту, запобігання дискримінації  та підтримки чесної конкуренції.

3. Нормативно-правові акти та рішення Комісії є обов’язковими для виконання операторами та користувачами послуг телекомунікацій загального користування.
 

С т а т т я  16.  Регулювання діяльності  в підгалузі  телекомунікацій загального користування
                           на  перехідний період

1. На перехідний період до створення Національної комісії регулювання зв’язку відповідно до статті 14 цього Закону,  її функції відповідно до статті 15 цього Закону покладаються на Центральний орган виконавчої влади в галузі зв’язку та інформатизації, при якому створюється тимчасова Комісія регулювання телекомунікацій.

2. Тимчасова Комісія регулювання телекомунікацій діє як колегіальний орган  відповідно до Положення,  що затверджується Центральним органом виконавчої влади в галузі зв’язку та інформатизації.

3. Склад тимчасової Комісії формується Центральним органом виконавчої влади в галузі зв’язку та інформатизації за принципом представництва  на  рівноправних  громадських  засадах від операторів телекомунікацій загального користування, користувачів послуг телекомунікацій загального користування, постачальників технічних засобів    телекомунікацій,  а   також   представництва   від     держави.

4. Тимчасову Комісію очолює керівник Центрального органу виконавчої влади в галузі  зв’язку та інформатизації  за посадою.

5. Рішення тимчасової Комісії приймаються простою більшістю голосів та  оголошуються наказом Центрального органу виконавчої влади в галузі  зв’язку та інформатизації. Відповідно до законодавства України  таке рішення є нормативно-правовим актом, обов’язковим для виконання операторами телекомунікацій, користувачами послуг та постачальниками технічних засобів телекомунікацій,  як  і  інші нормативно-правові акти Центрального органу виконавчої влади в галузі  зв’язку та інформатизації.

6. Організаційно-методичне, технічне, інформаційне обслуговування тимчасової Комісії, а також забезпечення її функціонування здійснює апарат Центрального органу виконавчої влади в галузі зв’язку та інформатизації.

Р о з д і л   III

ОПЕРАТОРИ,  КОРИСТУВАЧІ  ТА  ПОСЛУГИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ  ЗАГАЛЬНОГО   КОРИСТУВАННЯ

Глава 1.   Оператори телекомунікацій загального користування

С т а т т я  17.  Правові та економічні основи діяльності
 

1. Оператор телекомунікацій загального користування є суб’єктом господарювання (юридичною або фізичною особою), який згідно одержаної ліцензії або зареєструвавшись в установленому порядку надає послуги телекомунікацій шляхом використання на законних підставах мереж телекомунікацій.

2. Оператор телекомунікацій загального користування надає послуги телекомунікацій відповідно до попиту на ці послуги, самостійно планує свою діяльність і  визначає завдання щодо перспективи розвитку  з  врахуванням показників Комплексної програми розвитку Єдиної національної системи зв’язку України та з врахуванням державного або регіонального замовлення.
 
 

С т а т т я  18.  Основні  права та  обов'язки  оператора телекомунікацій

1. Оператор телекомунікацій, що надає послуги загального користування,  має  право :

1) на надання послуг телекомунікацій відповідно до законодавства;

2) на скорочення переліку або повне припинення надання послуг телекомунікацій загального користування користувачеві, якщо він порушує умови і вимоги положень договору про надання таких послуг, або займається діяльністю, яка затруднює чи унеможливлює надання цих послуг  іншим користувачам;

3) на взаємоз’єднання мереж телекомунікацій, що знаходяться в його експлуатації  і використанні, з  мережами інших операторів телекомунікацій загального користування,  а  також з мережами операторів телекомунікацій подвійного використання та відомчих телекомунікацій.

2. Оператор телекомунікацій, що надає послуги загального користування, має також інші права, передбачені чинним законодавством та цим Законом.

3. Оператор телекомунікацій, що надає послуги загального користування,  зобов'язаний:

1) провадити вид діяльності, яка підлягає ліцензуванню, відповідно до ліцензійних умов,  встановлених для цього виду діяльності;

2) надавати послуги телекомунікацій загального користування за встановленими для кожного виду послуг показниками якості;

3) надавати користувачам усю необхідну інформацію перед наданням послуги  та при укладенні договору  про надання послуг телекомунікацій;

4) попередити абонента про можливість блокування за його заявою доступу до окремих видів послуг,  які  при несанкціонованому користуванні ними сторонньою особою можуть призвести до значних  витрат  з  боку абонента;

5) вести детальний облік послуг, наданих користувачам, з метою правильності визначення розміру оплати;

6) зберігати записи про надані послуги в електронному вигляді не менше 6 місяців, а у випадках позову до суду – протягом строку позовної давності  відповідно до чинного законодавства;

7) вести облікову та іншу документацію щодо своїх мереж  і технічних засобів;

8) щоквартально  до 15 числа першого місяця  наступного кварталу надавати звіти про діяльність в Національну комісію регулювання зв’язку за переліком показників, який встановлюється Комісією.

4. Оператор телекомунікацій, що надає послуги загального користування, при проектуванні і будівництві мереж телекомунікацій зобов’язаний за власні кошти встановити технічні засоби для забезпечення можливості проведення уповноваженими органами оперативно-розшукових заходів та моніторингу безпеки інформації на мережах телекомунікацій загального користування відповідно до чинного законодавства, і  під час експлуатації мереж телекомунікацій загального користування сприяти цим органам. При цьому оператор повинен передбачити  недопущення розкриття організаційних і тактичних прийомів проведення названих заходів.

5. В разі пошкодження технічних засобів телекомунікацій загального користування оператори вживають заходів щодо їх відновлення в терміни, які встановлюються Центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку та інформатизації України.

6. Оператор телекомунікацій, що надає послуги загального користування, має також і інші зобов’язання відповідно до законодавства та цього Закону.

С т а т т я  19. Відповідальність оператора телекомунікацій
 

1. У разі провадження без ліцензії виду діяльності, що підлягає ліцензуванню, оператор телекомунікацій несе відповідальність відповідно до законодавства.
1. Оператор телекомунікацій, що надає послуги загального користування, несе майнову відповідальність перед користувачами за невиконання договірних зобов’язень чи неналежне надання послуг:

1)  за ненадання послуг міжміського та міжнародного телефонного зв'язку - в розмірі оплаченої вартості;
 
2)  за ненадання технічної можливості або затримку передачі телеграми, що може призвести до її невручення або до несвоєчасного вручення, - в розмірі вартості послуги та штрафу у розмірі двадцяти п’яти відсотків  вартості послуги;
 
3)  за неусунення протягом п'яти діб з дня подання заявки абонентом або виявлення оператором пошкодження мережі телекомунікацій, яке унеможливило доступ абонента до послуги або знизило до недопустимих значень показники якості послуги, що надається абоненту, оператор  не нараховує абонентну плату за весь час пошкодження та сплачує цьому абоненту штраф у розмірі двадцяти п’яти відсотків добової абонентної плати за кожну добу перевищення контрольного терміну усунення пошкодження, але не більш як за три місяці. У разі перевищення вказаного контрольного терміну  абонент може доручити усунення пошкодження третій особі з відшкодуванням витрат за рахунок оператора;

2. У разі виявлення пошкодження мережі, яке сталося з вини абонента, усі витрати оператора телекомунікацій на усунення пошкодження  покладаються на абонента.

3. Спори між користувачем (абонентом)  та оператором телекомунікацій вирішуються за взаємною згодою, а в разі недосягнення  згоди  –  судом відповідно до законодавства.

4. Оператор телекомунікацій, що надає послуги загального користування, не несе майнової відповідальності перед користувачем за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань внаслідок дії непереборної сили (землетрус, повінь, ураган тощо) або з вини користувача та у випадках, передбачених законодавством.

С т а т т я  20.   Персонал оператора телекомунікацій загального  користування

Персоналом оператора телекомунікацій, що надає послуги загального користування, є його працівники, які виконують функції технічного обслуговування, експлуатації  технічних засобів і забезпечення надання послуг телекомунікацій. Персоналу оператора телекомунікацій, що надає послуги загального користування, забороняється припинення роботи (страйк).

Глава 2.  Користувачі послуг телекомунікацій загального користування

С т а т т я  21. Відносини між оператором та користувачем

1. Відносини між оператором та користувачем визначаються законодавством та договором про надання послуг (договором, касовим  чеком, квитанцією тощо).

2. Обов’язковою  умовою договору  є наведення реквізитів оператора, найменування послуги та її вартості.
 

С т а т т я  22.   П р а в а   т а   о б о в'я з к и    к о р и с т у в а ч  а

1. Користувач має такі основні права:

1) на доступ до послуг телекомунікацій загального користування;

2) вибору оператора телекомунікацій загального користування, що надає послуги;

3) вибору послуг телекомунікацій загального користування;

4) на своєчасне і якісне обслуговування оператором телекомунікацій відповідно до нормативних документів;

5) на відмову від послуг у разі порушення оператором умов договору.

6) на оскарження неправомірних дій операторів телекомунікацій загального користування відповідно до законодавства.

2. Абонент може розірвати договір про надання послуг відповідно до  законодавства, якщо інше не передбачене умовами договору.

3. Користувач також має інші права відповідно до законодавства, цього Закону та інших нормативно-правових актів.

4.  Користувач  зобов'язаний:

1) додержуватись Правил користування послугами телекомунікацій загального користування і виконувати умови договору про надання послуг телекомунікацій;

2) використовувати кінцеве обладнання,  сертифіковане в Україні;

3) своєчасно  сплачувати  надані послуги;

4) не допускати використання кінцевого обладнання з метою, що суперечить інтересам безпеки держави  та  громадського  порядку;

5) не допускати дій, що можуть призвести до зниження якості роботи мережі телекомунікацій або її пошкодженню.

5. Користувач також має інші зобов’язання відповідно до законодавства, цього  Закону та інших нормативно-правових актів.

С т а т т я  23.   В і д п о в і д а л ь н і с т ь    к о р и с т у в а ч  а

1. Користувач несе відповідальність за порушення Правил користування послугами телекомунікацій загального користування відповідно  до законодавства та цього Закону.

2. У разі затримки оплати за надані операторами телекомунікацій послуги понад терміни, встановлені нормативно-правовими актами, абонент повинен сплатити пеню, яка обчислюється від вартості неоплачених послуг у розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який нараховується пеня, за кожну добу затримки. У разі зазначеної затримки оплати понад один місяць, оператор телекомунікацій повинен надіслати абоненту попередження про припинення надання послуг із зазначенням терміну оплати, визначеному нормативно-правовими актами. Якщо через 10 діб після цього терміну оплата не надійшла, оператор має право на відключення кінцевого обладнання абонента за винятком випадків, коли абонент не признає користування послугою і необхідності її оплати і звернувся до суду з позовом щодо цього спору. Протягом місяця повинна зберігатись технічна можливість відновлення підключення кінцевого обладнання за заявою абонента після надходження оплати.
 

С т а т т я  24.    З а х и с т   п р а в   к о р и с т у в а ч  а

1. Захист прав користувачів послугами телекомунікацій загального користування, а також механізм реалізації захисту цих прав встановлюються  законодавством.

2. Оператор телекомунікацій, який надає послуги загального користування,  зобов'язаний розглядати скарги та заяви користувачів у терміни, передбачені чинним законодавством і нормативно-правовими актами,  та інформувати їх про це.

Глава 3.   Послуги телекомунікацій загального користування

Стаття 25.  Класифікація  послуг

1. Послуги телекомунікацій  поділяються на основні, додаткові та інші послуги.

2. До основних відносяться послуги:

1) голосової телефонії (телефонного зв’язку - місцевого, міжміського, міжнародного),  в тому числі послуги довідкових служб, таксофонного зв’язку, та зв’язку зі службами екстреного виклику (пожежних частин, міліції,  швидкої медичної допомоги,  аварійних служб газу);

2) телеграфного  і  телексного зв’язку;
3) передавання даних;

4) факсимільного зв’язку;

5) надання ліній, каналів, трактів передавання інформації засобами телекомунікацій в користування на договірних засадах;

3. До додаткових відносяться послуги:

1) електронної пошти;

2) голосової  пошти;

3)  доступ до баз даних в діалоговому режимі та/або обробка даних;

4) перетворення кодів і протоколів.
 

4. До інших відносяться послуги:

1) голосової телефонії засобами радіозв’язку, в тому числі - мобільного сотового,  транкінгового,  супутникового;

2) пошукового радіозв’язку;

3) інтернет- телефонії   та інші послуги телекомунікацій.

С т а т т я  26.   З а г а л ь н і    п р и н ц и п и   н а д а н н я   п о с л у г

1. Послуги телекомунікацій загального користування надаються відповідно до Правил, які затверджуються Центральним органом виконавчої влади в галузі зв’язку та інформатизації та за умовами договору між оператором і користувачем.

2. Оператори телекомунікацій загального користування при наявності технічної можливості надають послуги користувачам на принципах рівного доступу до послуг без обмежень.

3. Для укладення договору про постійне надання послуг телекомунікацій загального користування необхідно подати заяву встановленого зразка та представити документ, що засвідчує право власності чи використання приміщення,  в якому встановлюється кінцеве обладнання користувача, а для фізичних осіб – також документ, що засвідчує особу,  і документ встановленого зразка, що посвідчує право на пільги (при наявності такого).

4. Оператори телекомунікацій загального користування не мають права відмовляти в подальшому наданні послуг телекомунікацій загального користування інвалідам першої та другої груп всіх категорій, поточна заборгованість яких за отримані послуги телекомунікацій загального користування не перевищує трьох мінімальних пенсій за віком. Відмова операторів телекомунікацій загального користування в наданні послуг телекомунікацій може буде оскаржена користувачем в судовому порядку. Припинення надання послуг користувачам не звільняє їх від оплати заборгованості, а оператор телекомунікацій загального користування має право стягувати суму боргу в судовому порядку.

5. В місцях з недостатнім рівнем насиченості технічними засобами місцевих мереж телекомунікацій загального користування заяви на надання послуг задовольняються у такій послідовності:

1) органам державної влади, місцевого самоврядування, прокуратури, судам, органам внутрішніх справ, служби безпеки та військовим установам;

2) дипломатичним та консульським представництвам іноземних держав;

3) медичним закладам, пожежним частинам, організаціям, що надають інформацію стосовно стихійних явищ (землетруси, повіні, урагани тощо), державним дошкільним виховним і навчальним закладам, державним закладам науки і культури;

4) особам, які зробили інвестиції в  будівництво мережі телекомунікацій, до якої підключається кінцеве обладнання цих користувачів. Мінімальний розмір інвестицій визначається Центральним органом виконавчої влади в галузі зв’язку та інформатизації;

5) громадянам, які відповідно до чинного законодавства мають пільги на надання послуг телекомунікацій;

6) іншим підприємствам, установам та організаціям;

7) іншим громадянам, серед яких  виділяються окремі категорії, які відповідно до чинного законодавства мають право на позачергове, першочергове та переважне право на надання послуг телекомунікацій.
 

6. Черги в межах зазначених категорій встановлюються відповідно до дати подання заяви. Черга громадян, які мають право на позачергове, першочергове, переважне право на початок отримання послуг, визначається датою подання документів, які підтверджують це право.
 

7. Оператори мереж телекомунікацій  подвійного використання можуть надавати послуги телекомунікацій загального користування з додержанням особливих умов застосування технічних засобів, які встановлюються  Правилами.

С т а т т я  27.  Перелік  та  забезпечення  загальнодоступних  послуг

1.Загальнодоступними (універсальними) послугами телекомунікацій загального користування є місцевий, міжміський, міжнародний телефонний зв’язок (за винятком мобільного радіозв’язку) та телеграфний зв’язок.

2. При збитковості надання загальнодоступних послуг (або низькій рентабельності при масштабних інвестиціях) Національна комісія регулювання зв’язку приймає рішення про відшкодування збитків (або витрат) операторам, що надають ці послуги, за рахунок коштів телекомунікаційного збору. Рішення Комісії про відшкодування приймається на основі бухгалтерських звітів, інших фінансових документів та обгрунтувань, які надаються операторами.

3. Оператори телекомунікацій, які надають загальнодоступні послуги, можуть припинити, значно скоротити або змінити умови надання цих послуг в разі виникнення обставин, що перешкоджають виконанню вимог щодо:

1) безпеки експлуатації мережі;
 2) підтримки цілісності мережі;
3) взаємодії  мереж;
4) захисту таємниці зв'язку та захисту даних в мережах;
5) електромагнітної сумісності.

С т ат т я  28.   Обов'язки домінуючого оператора щодо надання загальнодоступних  послуг

1. Домінуючий оператор (домінуючі оператори) визначається за результатами  діяльності щорічно рішенням Національної комісії регулювання зв’язку. Перелік домінуючих операторів публікується в офіційному бюлетені Національної комісії регулювання зв’язку до        1 березня року, наступного за звітним.

2. Національна комісія регулювання зв’язку приймає рішення про покладення зобов'язань щодо надання загальнодоступних послуг на домінуючого оператора (домінуючих операторів) телекомунікацій загального користування.

3. Покладення зобов'язань щодо надання загальнодоступних послуг не повинно ставити у невигідне становище зобов'язаних операторів відносно  інших операторів.

4. Національна комісія регулювання зв’язку замість рішення накласти зобов'язання на одного чи кількох ліцензіатів може оголосити конкурс на надання загальнодоступної послуги та доручити її надання кандидату, що засвідчить свій професіоналізм з надання загальнодоступної послуги та вимагатиме найменшої фінансової компенсації за неї. Критерії відбору розробляє Національна комісія регулювання зв’язку, яка і здійснює відбір кандидатів. За результатами конкурсу Комісія приймає рішення про сплату компенсації за рахунок телекомунікаційного збору.
 

С т а т т я  29.  Надання  послуг  в  умовах  надзвичайних  ситуацій, надзвичайного стану  та  особливого  періоду

1. Оператори телекомунікацій загального користування зобов’язані забезпечувати якісний зв’язок та оповіщення в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного стану та особливого періоду.
2. У особливий період усі засоби та мережі зв’язку, незалежно від форм власності, використовуються для забезпечення своєчасного і організованого проведення мобілізації та задоволення потреб оборони та безпеки держави, а оператори зв’язку в даних питаннях підпорядковуються Центральному органу виконавчої влади в галузі зв’язку та інформатизації .

3. В умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного стану та особливого періоду оператори телекомунікацій загального користування з метою оповіщення населення та забезпечення послугами телекомунікацій учасників ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, відбудовних робіт та проведення заходів надзвичайного стану або особливого періоду за погодженням з Центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку та інформатизації, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування можуть встановлювати тимчасове обмеження щодо надання послуг телекомунікацій користувачам до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, відміни режиму надзвичайного стану та закінчення особливого періоду.

4. Рада Міністрів Автономної Республики Крим, обласні державні адміністрації та органи місцевого самоврядування надають операторам телекомунікацій загального користування та їх місцевим підрозділам допомогу у ліквідації надзвичайних ситуацій, що сталися внаслідок стихійного лиха, і в усуненні їх наслідків, у придбанні необхідних матеріальних ресурсів, а також сприяють у наданні для цих цілей робочої сили, транспортних та інших технічних засобів.

5.Мобілізаційна готовність операторів телекомунікацій загального користування усіх форм власності в мирний час та функціонування в особливий період здійснюються в порядку, який затверджується Кабінетом Міністрів України.

С т а т т я 30.  Порядок та умови надання пільг користувачам послуг телекомунікацій загального користування

1. Пільги при користуванні послугами телекомунікацій загального користування особам, які згідно законодавству України мають на них право, надаються операторами згідно договору між оператором і користувачем, обов’язковою умовою якого є відшкодування втрат доходів оператора  від надання цих пільг за рахунок державного і місцевих бюджетів та коштів підприємств, установ і організацій.  Відшкодування втрат доходів від надання пільг здійснюється відповідно до державного чи регіонального замовлення.

1. У разі відсутності відшкодування втрат доходів оператора телекомунікацій при наданні пільг користувачеві послуг, оператор може в односторонньому порядку припинити надання йому цих пільг та  представити користувачеві перерахунок оплати послуг.

Розділ IV

УПРАВЛІННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ
В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЯХ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ

Глава 4. Ліцензування діяльності та реєстрація операторів телекомунікацій загального користування

С т а т т я  31.   Види діяльності, що підлягають ліцензуванню

1.  В  підгалузі телекомунікацій загального користування ліцензуванню підлягають :

1) надання  послуг голосової телефонії  (з загального переліку основних та інших послуг телекомунікацій, визначених в статті 25 цього Закону);
2) надання  послуг передавання даних;
3) експлуатація ліній, каналів, трактів передавання інформації засобами телекомунікацій з метою надання їх в користування на договірних засадах;
4) експлуатація мереж телевізійного мовлення, радіомовлення та проводового мовлення з метою надання їх в користування на договірних засадах.

2. Ліцензування використання радіочастотного ресурсу при наданні послуг  телекомунікацій загального користування здійснюється у відповідності до Закону України “Про радіочастотний ресурс”.
 

С т а т т я  32.  Орган ліцензування  (ліцензіар)

1. Органом ліцензування в підгалузі телекомунікацій загального користування  є  Національна комісія регулювання зв’язку, яка здійснює повноваження  щодо ліцензування відповідно  до цього Закону,  Положення про  Комісію та Положення про порядок ліцензування певних видів діяльності в галузі зв’язку та інформатизації,  яке затверджується Кабінетом Міністрів України.
2. Посадові особи органу ліцензування у разі недодержання порядку ліцензування несуть відповідальність відповідно до законодавства.

С т а т т я  33.   Ліцензійні умови

1. Ліцензійні умови є нормативно-правовим актом, обов’язковим для виконання  ліцензіатом в частині, яка внесена в ліцензію на вид діяльності.

2. Ліцензійні умови та порядок контролю за їх додержанням затверджуються органом ліцензування в підгалузі телекомунікацій загального користування – Національною комісією регулювання зв’язку.
3. При внесенні змін в ліцензійні умови Національна комісія регулювання зв’язку зобов’язана офіційно їх оприлюднити протягом п’ятнадцяти календарних днів від дати державної реєєстрації нормативно-правового акту,  яким вносяться ці зміни.

С т а т т я  34.   Порядок одержання ліцензії,  плати за видачу ліцензії  і  термін  її  дії

1. Перелік та зміст документів, що подаються органу ліцензування для одержання ліцензії, порядок їх розгляду та прийняття рішення щодо видачі або відмови у видачі ліцензії, перелік відомостей, які містить ліцензія, підстави та порядок переоформлення ліцензії або внесення змін до неї, підстави та порядок видачі дубліката ліцензії, призупинення дії ліцензії або її анулювання визначаються Положенням про порядок ліцензування певних видів діяльності  в  галузі зв’язку та інформатизації.

2. Термін розгляду і прийняття рішення щодо видачі або відмови у видачі ліцензії складає сорок п’ять календарних днів від дати подання заяви про видачу ліцензії, якщо вид діяльності не передбачає використання радіочастотного ресурсу, та сто календарних днів при використанні радіочастотного ресурсу.

3. Рішення органу ліцензування про відмову  у видачі ліцензії може бути оскаржене до суду відповідно до законодавства.

4. Орган ліцензування має право вводити обмеження у видачі ліцензій на певний вид діяльності, який потребує використання обмеженого ресурсу, або якщо це відповідає інтересам користувачів. Видача ліцензій на такий вид діяльності може проводитись на конкурсній основі. Умови та порядок проведення конкурсів визначаються відповідно до Положення про порядок ліцензування певних видів діяльності  в  галузі зв’язку та інформатизації  і публікуються органом ліцензування в засобах масової інформації не пізніше, ніж за дев’яносто календарних днів до проведення конкурсу.
 
5. За видачу ліцензії на певний вид діяльності справляється плата, розмір та порядок зарахування якої до Державного бюджету України встановлюється Кабінетом Міністрів України. Плата за видачу ліцензії  вноситься після прийняття рішення  про  її  видачу.

6. Термін  дії  ліцензії на вид діяльності оператора телекомунікацій встановлюється Національною комісією регулювання зв'язку, але не може бути меншим ніж три роки від дня її видачі.
 

С т а т т я  35.  Реєстрація  операторів телекомунікацій

Оператори, які надають послуги телекомунікацій загального користування, діяльність яких не підлягає ліцензуванню, повинні зареєструватись в Національній комісії регулювання зв’язку відповідно до встановлених нею правил.

Глава 5. Управління використанням обмеженого  ресурсу

С т а т т я  36.  Розподіл  і  використання  номерного ресурсу  телекомунікацій  загального користування

1. Номерний ресурс телефонної мережі загального користування України є національним здобутком і визначає абонентську ємність, обумовлює послуги, які оператори можуть надавати користувачам.

2. Розподіл, присвоєння та управління номерним ресурсом провадиться Національною комісією регулювання зв’язку у відповідності з Керівним нормативним документом "Система та план нумерації телефонної мережі загального користування України", який затверджується Центральним органом виконавчої влади в галузі зв’язку та інформатизації.

3.   В цілях виконання міжнародних зобов'язань  або рекомендацій, а також для забезпечення достатньої доступності номерів, Національна комісія регулювання зв’язку може здійснювати зміну структури, простору нумерації та присвоєння номерів. Комісія попереджає операторів про зміни, що передбачаються,  не пізніше 30 календарних днів до їх вступу в силу.

4. Розподіл, присвоєння номерного ресурсу оператору телекомунікацій загального користування провадиться на підставі відкритих та об'єктивних процедур, які створюють для всіх операторів рівні можливості. Національна комісія регулювання зв’язку визначає умови, необхідні для одержання права на користування номерним ресурсом. Ці умови публікуються в офіційному бюлетені Комісії.

5. Присвоєння номерного ресурсу передбачає його використання операторами телекомунікацій загального користування, але не є ознакою права останніх на монопольне володіння присвоєним номерним ресурсом, який не може розглядатись, як власність оператора. Номерний ресурс не може бути предметом торгівлі операторів, патентування і не може бути переміщений між операторами без відповідного рішення Національної комісії регулювання зв’язку.

1. У разі, якщо оператори або група операторів проінвестували будівництво телефонної мережі загального користування в межах присвоєного номерного ресурсу, вони можуть розпоряджатись ним на свій розсуд, надавши інформацію про використання цього ресурсу в Національну комісію регулювання зв’язку.
 

7. Присвоєний номерний ресурс підлягає поверненню:

1) якщо він використовується частково ( повертається не використана частина);

2) якщо послуга, для впровадження якої був присвоєний номерний ресурс, не реалізована у визначений термін;

3) якщо номерний ресурс переміщений між операторами телекомунікацій загального користування без рішення Національної комісії регулювання зв’язку;

4) якщо присвоєний номерний ресурс, або його частина більше не потрібний оператору.

8. Оператори телекомунікацій загального користування повинні надавати Національній комісії регулювання зв’язку вичерпну інформацію стосовно використання номерного ресурсу. Порядок та обсяги надання інформації встановлюються Комісією.

С т а т т я  37.   Розподіл  і  використання радіочастотного ресурсу  телекомунікацій  загального користування

Розподіл і використання радіочастотного ресурсу телекомунікацій загального користування  здійснюється відповідно до  законодавства.
 

Глава 6.   Взаємодія  в телекомунікаціях

С т а т т я  38.   В з а є м о з’ є д н а н н я    м е р е ж   т е л е к о м у н і к а ц і й
                                     з а г а л ь н о г о     к о р и с т у в а н н я

1. Оператори телекомунікацій загального користування не повинні відмовляти у взаємоз’єднанні їх мереж телекомунікацій  з мережами телекомунікацій інших операторів, якщо ці мережі були побудовані відповідно до діючого законодавства.
 

2.  Оператори  взаємоз’єднаних мереж повинні:

1)  дотримуватися основних технічних вимог до мереж;

2) надавати взаємний доступ до мереж через стики   мереж в обсягах, з якістю і пропускною спроможністю, необхідними для належного надання послуг телекомунікацій загального користування;

3) надавати зацікавленим сторонам інформацію щодо ідентифікації виклику і його тривалості між мережами телекомунікацій цих операторів;

4) повідомляти один одного, якщо немає інших домовленостей, не пізніше ніж за рік, про зміни, що передбачаються в їхніх мережах телекомунікацій, для оцінки приєднаним  оператором можливого погіршення  якості послуг, які він надає.
3. Оператори, які взаємодіють, не повинні створювати будь-які технічні, комерційні або організаційні перешкоди, які б  стримували або перешкоджали  вирішенню завдань іншої сторони.

4. Взаємоз’єднання мереж  і співробітництво операторів телекомунікацій здійснюється на договірних засадах. Договори про взаємоз’єднання мереж укладаються відповідно до типового договору, затвердженого Національною комісією регулювання зв’язку.

5. Оператори повинні надати іншим операторам, які бажають укласти договори про взаємоз’єднання, інформацію, необхідну для підготовки таких договорів, а також запропонувати умови взаємоз’єднання не гірше тих, що запропоновані іншим операторам.

6. Оператори телекомунікацій загального користування повинні надавати доступ до їх мереж в усіх технічно можливих місцях взаємоз’єднань.

7. Домінуючі  оператори мереж телекомунікацій загального користування повинні щорічно представляти на затвердження в Національну комісію регулювання зв’язку  Каталоги пропозицій про взаємоз’єднання,  в яких повинні бути визначені перелік можливих пунктів взаємоз’єднання, організаційні і технічні умови взаємоз’єднання, пропозиції щодо цін і тарифів тощо. Протягом року в Каталоги пропозицій можуть вноситись зміни і доповнення.

8. Національна комісія регулювання зв’язку може своїм рішенням, виданим протягом 30 календарних днів після отримання Каталогу пропозицій або змін до нього, затвердити або відмовити  в затвердженні Каталогу або змін, якщо ці пропозиції або зміни суперечать  нормативним актам, ліцензійним умовам або іншим рішенням, прийнятим відповідно до цього Закону.

9. Національна комісія регулювання зв’язку публікує затверджені Каталоги пропозицій або зміни до них в своєму офіційному бюлетені.

10. Оператор, що запитує взаємоз’єднання, повинен представити інформацію  про взаємоз’єднання в Національну комісію регулювання зв’язку протягом 14 календарних днів після підписання договору про взаємоз’єднання обома сторонами.

11. Якщо оператор, до якого надійшов запит про взаємоз’єднання, відмовляється заключити договір про взаємоз’єднання, або такий договір не був укладений протягом 30 календарних днів після подання запиту, інша сторона може звернутися до Національної комісії регулювання зв’язку за рішенням, яке визначить умови і терміни взаємоз’єднання мереж, що далі згадується як “рішення про  взаємоз’єднання мереж”.

12.  До звернення додається проект договору про взаємоз’єднання, визначення  позицій сторін відносно умов договору, щодо яких сторони не досягли домовленості.

13. Національна комісія регулювання зв’язку після проведення розгляду ухвалює рішення про взаємоз’єднання мереж, яке є обов’язковим для учасників взаємоз’єднання.

14.  Якщо сторони взаємоз’єднання змінюють умови договору про  взаємоз’єднання або дія договору припиняється, сторони повинні повідомити про це Національну комісію регулювання зв’язку  не пізніше,  ніж за 30 календарних днів.

5. Національна комісія регулювання зв’язку повинна публікувати в офіційному бюлетені перелік договорів про взаємоз’єднання між операторами мереж загального користування, а також може публікувати інформацію про взаємоз’єднання.

С т а т т я  39.  О п е р а т и в н о –т е х н і ч н е  у п р а в л і н н я   мережами
                          телекомунікацій загального користування

1. Кожний оператор телекомунікацій загального користування створює власний центр управління, призначений для виконання функцій оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій даного оператора.

2. Для забезпечення можливості оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій загального користування усіх операторів на базі центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій Відкритого акціонерного товариства “Укртелеком” створюється Національний центр оперативно-технічного управління телекомунікаціями загального користування України (далі – Національний центр управління), що діє на основі Положення про нього, яке затверджується Центральним органом виконавчої влади в галузі зв’язку та інформатизації.

3. В звичайних умовах Національний центр управління забезпечує нагляд за технічним станом мереж телекомунікацій  загального користування, при необхідності допомагає вирішенню технічних мережевих проблем, які можуть виникнути на мережах операторів телекомунікацій загального користування, взаємодіє з центрами управління відомчими мережами та мережами спеціального призначення, а також з центрами управління мережами телекомунікацій іноземних операторів. Національний центр управління може виконувати функції, делеговані йому іншими операторами телекомунікацій загального користування  на договірних засадах.

4. В надзвичайних ситуаціях, в період надзвичайного стану та в особливий період Національний центр управління виконує функції оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій загального користування  в межах повноважень, що надаються йому Постановою Кабінета Міністрів України. З метою забезпечення такої можливості кожний оператор телекомунікацій загального користування зобов’язаний надавати в Національний центр управління інформацію про власну мережу телекомунікацій загального користування та її стан в обсязі, який встановлюється Центральним органом виконавчої влади в галузі зв’язку та інформатизації.

5. Взаємодія центрів управління операторів з Національним центром управління здійснюється на договірних засадах відповідно до типової форми договору, яка затверджується Центральним органом виконавчої влади в галузі зв’язку та інформатизації.

С т а т т я  40.   Т е л е к о м у н і к а ц і ї     з а г а л ь н о г о   к о р и с т у в а н н я
                                              і    і н ф о р м а ц і й н і    с и с т е м и

1. Оператори телекомунікацій загального користування взаємодіють на договірних засадах з операторами і постачальниками послуг інформаційних мереж з метою подальшого розвитку національної інформаційної інфраструктури і її інтеграції з європейською  і  глобальною інформаційними інфраструктурами.

2. Центральний орган виконавчої влади в галузі зв'язку та інформатизації регулює питання використання мереж телекомунікацій загального користування  при приєднанні до них інформаційних мереж, в тому числі мереж Інтернет, шляхом визначення умов і правил, які повинен виконати оператор або постачальник послуг інформаційної мережі для одержання права на використання ресурсів мережі телекомунікацій загального користування. Ці умови публікуються в офіційному Бюлетені Центрального органу виконавчої влади  в галузі зв'язку та інформатизації .

С т а т т я  41.  Телекомунікації  загального  користування і  телебачення  та  радіомовлення

1.  Використання ресурсів транспортних мереж телекомунікацій загального користування для потреб телебачення та радіомовлення здійснюється  на договірних засадах відповідно до чинного законодавства.
2. Центральний орган виконавчої влади в галузі зв'язку та інформатизації   регулює питання використання мереж телекомунікацій загального користування для потреб кабельного телебачення та мереж кабельного телебачення для потреб мереж телекомунікацій загального користування.
3. Центральний орган виконавчої влади в галузі зв'язку та інформатизації  визначає умови щодо інтеграції мереж доступу телекомунікацій загального користування та мереж кабельного телебачення в єдиній телекомунікаційно-інформаційній інфраструктурі держави. Ці умови публікуються в офіційному бюлетені Центрального органу виконавчої влади в галузі зв'язку та інформатизації.

4. Взаємодія  Центрального органу виконавчої влади в галузі зв'язку та інформатизації та Центрального органу виконавчої влади в галузі інформаційної політики, телебачення та радіомовлення з питань ліцензування діяльності операторів при спільному використанні мереж телекомунікацій загального користування та мереж кабельного телебачення, а також щодо використання радіочастотного ресурсу здійснюється відповідно до чинного законодавства.

С т а т т я  42.  Телекомунікації  загального  користування і  відомчі  телекомунікації
 

Оператори телекомунікацій загального користування взаємодіють з операторами відомчих телекомунікацій на договірних засадах  відповідно до чинного законодавства та  за  Правилами, що затверджуються Центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку та інформатизації.

С т а т т я  43.  Телекомунікації загального користування   і  телекомунікації  спеціального призначення

1. Оператори телекомунікацій загального користування взаємодіють на договірних засадах з операторами телекомунікацій спеціального призначення, які знаходяться в віданні Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Служби безпеки України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Державної митної служби України, Державного департаменту України з  питань виконання покарань.

2. Правила взаємодії операторів телекомунікацій загального користування з операторами телекомунікацій спеціального призначення, взаємоз’єднання їх мереж телекомунікацій, а також порядок надання послуг телекомунікацій загального користування  і видачі дозволів на користування власними засобами радіозв’язку:

1) дипломатичним представництвам, консульським місіям, спеціальним іноземним місіям і представництвам  міжнародних організацій,  що користуються привілеями  і  імунітетом, які витікають із  законів, договорів, міжнародної практики,  і  розквартированим на території України  виключно в рамках дипломатичної активності;

2) іноземним військових структурам   і  організаційним структурам  національних органів зарубіжних країн, що тимчасово або постійно  перебувають на території України, відповідно до договорів, стороною яких  є Україна, протягом терміну їх перебування,

визначається окремим Положенням, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

С т а т т я  44.  Телекомунікації  загального користування   і  пошта

Оператори телекомунікацій загального користування  і оператори поштового зв’язку взаємодіють на договірних засадах щодо спільного надання загальнодоступних  послуг відповідно до Правил, затверджених Центральним органом виконавчої влади в галузі зв’язку та інформатизації.

С т а т т я  45.  Взаємодія  операторів  телекомунікацій  загального  користування  з  місцевими державними   адміністраціями  та  з  органами  місцевого  самоврядування

1. Взаємодія операторів телекомунікацій загального користування з  місцевими  державними  адміністраціями  та з органами місцевого самоврядування здійснюється на договірних засадах відповідно до чинного законодавства України.

2. Засоби і споруди зв'язку, приміщення для телефонних станцій, радіотрансляційних вузлів, житлові приміщення для працівників, які обслуговують ці засоби і споруди, передаються власниками у користування операторам телекомунікацій загального користування на договірних засадах.

3. Власники залізничних вокзалів, аеропортів, морських і річкових портів, пристаней, автовокзалів (автостанцій), а також контрольно-пропускних пунктів на державному кордоні, станцій технічного обслуговування, мотелів та інших підприємств, установ та організацій, що обслуговують громадян,  зобов’язані передавати в користування на договірних засадах операторам телекомунікацій загального користування окремі приміщення для надання послуг телекомунікацій загального користування.
 

Г л а в а 7.   Тарифи  та  розрахунки

С т а т т я   46.   Принципи   тарифної   політики

1. Тарифна політика в підгалузі телекомунікацій загального користування  базується на таких основних  принципах:

1) недискримінаційність;
2) обгрунтованість;
3)  відкритість  тарифоутворення;
4)  гнучкість тарифів;
5)  доступність рівня тарифів.
2. Тарифи на окремі послуги телекомунікацій загального користування можуть встановлюватись залежно від категорій користувачів.

3. Рівень тарифів на послуги телекомунікацій загального користування повинен забезпечити операторам, що надають ці послуги, покриття витрат на їх надання, рентабельність, необхідний рівень прибутку на впровадження нових технологій та сучасних засобів телекомунікацій, розширення нових послуг телекомунікацій, поступове зменшення перехресного субсидіювання одних послуг за рахунок інших.
4. Оператори можуть самостійно розробляти та встановлювати системи знижок тарифів на послуги телекомунікацій.

С т а т т я   47.   Встановлення  т а  регулювання   тарифів

1. Тарифи на послуги телекомунікацій загального користування встановлюються операторами самостійно, за винятком тарифів на послуги,  визначені частиною другої цієї статті.

2. Державному регулюванню підлягають:

1) тарифи на загальнодоступні послуги;

2) тарифи на послуги, що надаються домінуючими операторами виключно на тих ринках, де вони виявляють своє домінування (обмежують конкуренцію).

3. Тарифи на загальнодоступні послуги формуються та затверджуються Національною комісією регулювання зв’язку.

4. Національна комісія регулювання зв’язку може встановлювати нормований обсяг (норми) користування загальнодоступними послугами виходячи з технічних, технологічних та соціальних особливостей надання послуг телекомунікацій. Перевищення користувачем даного обсягу призводить до зміни вартості послуг та порядку їх  оплати.

5. Національна комісія регулювання зв’язку може приймати рішення про відміну регулювання тарифів на загальнодоступні послуги в окремих регіонах, якщо вони надаються в умовах конкуренції.

6. Національна комісія регулювання зв’язку може робити запити операторам на представлення їхніх тарифних калькуляцій та обгрунтування витрат, пов'язаних з наданням загальнодоступних послуг.

7. Тарифи на послуги,  що надаються домінуючими операторами виключно на тих ринках, де вони виявляють своє домінування (обмежують конкуренцію), регулюються відповідно до чинного законодавства.

8. Тарифи на взаємоз’єднання та порядок взаєморозрахунків між операторами затверджуються Національною комісією регулювання зв’язку.

9. Національна комісія регулювання зв’язку забезпечує публікацію затверджених тарифів та змін до них в засобах масової інформації.

С т а т т я   48.   Зміна  тарифів

1. В умовах інфляції зміна тарифів на загальнодоступні послуги здійснюється Національною комісією регулювання зв’язку  відповідно  до  наступного  порядку:

1) щорічно на початок травня кожний тариф, що регулюється державою, приводиться у відповідність з офіційним індексом інфляції за попередній рік;

2) Національна комісія регулювання телекомунікацій змінює тарифи на початку травня кожного року керуючись наступними критеріями:

- середнє зростання тарифів не може перевищувати індекс інфляції за попередній рік більше,  ніж в 1,05 раза;
- жоден з окремих тарифів не може збільшуватися більше,  ніж в 1,1 раза відносно індексу інфляції за попередній рік.

2. Зміна тарифів на загальнодоступні послуги здійснюється за поданням операторів та за ініціативою Національної комісії регулювання зв’язку.

3. Оператор телекомунікацій, що надає послуги загального користування, має право звернутись до Національної комісії регулювання зв’язку з пропозицією про перегляд тарифів на регульовані послуги при наявності однієї  з  наступних умов:

1)  забезпечення розвитку та підвищення якості послуг;

2) не покриття тарифами на послуги телекомунікацій витрат на їх надання;

3) введення в дію законодавчих та нормативних правових актів, які  регулюють питання зміни розміру витрат, що відносяться на собівартість послуг, обов’язкових відрахувань  та платежів;

4) інфляції.
Національна комісія регулювання зв’язку має право не приймати до розгляду пропозиції, надані операторами, при відсутності вказаних умов.

4. Національна комісія регулювання зв’язку зобов’язана прийняти рішення про відмову чи прийняття до розгляду пропозицій протягом 5 календарних  днів з дня їх надходження. Повідомлення про прийняте рішення має бути направлене операторові.

5. Національна комісія регулювання зв’язку розглядає, при потребі із залученням експертів, та приймає рішення про рівень тарифів на послуги та строки їх впровадження на основі наданих оператором пропозицій протягом 30 днів з дня їх отримання.

С т а т т я  49.   Порядок   розрахунків

1. Розрахунки за послуги телекомунікацій загального користування здійснюються згідно договору про надання послуг між оператором та користувачем.

2. Виклик екстрених та аварійних служб, перелік яких визначається Національною комісією регулювання зв’язку, здійснюється безкоштовно всіма користувачами.
 

Глава 8.   Технічні засоби телекомунікацій загального користування

С т а т т я  50.  Умови  застосування  технічних  засобів

1. Центральний орган виконавчої влади в галузі зв’язку та  інформатизації приймає рішення щодо переліку типів технічних засобів, які можуть застосовуватись на мережах телекомунікацій загального користування операторами та користувачами,  і  раз на рік опубліковує цей перелік в офіційному бюлетені. Застосування  операторами  технічних засобів, не внесених до цього переліку,  повинно бути погоджено Центральним органом виконавчої влади в галузі зв’язку та  інформатизації.

2. Критеріями для прийняття рішення про погодження типу технічного засобу є принципи технічної політики розвитку телекомунікацій загального користування, а саме: уніфікація і єдність мереж телекомунікацій загального користування, надійність і безпека, можливість автоматизації оперативно-технічного управління мережами, відповідність сучасним і перспективним вимогам, інші техніко-економічні показники, підтримка національного виробника.

3. Центральний орган виконавчої влади в галузі зв’язку та  інформатизації приймає рішення про погодження типу технічного засобу  протягом 30 календарних днів від  дати надходження заявки від оператора. У  разі погодження тип технічного засобу повинен бути внесений до переліку, визначеного в частині першій  цієї статті.

С т а т т я  51.  Виробництво  та  постачання  технічних  засобів

1. Технічні засоби телекомунікацій, що виробляються в Україні та поставляються з-за кордону, повинні відповідати вимогам підгалузі телекомунікацій загального користування щодо якості, надійності, стійкості, та мати сертифікат відповідності вимогам чинних нормативних документів.

2. Порядок та вимоги щодо розроблення, модернізації, виробництва в Україні, ввезення в Україну з-за кордону, продажу, придбання та використання в Україні радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв, призначених для використання службами радіозв’язку,  та порядок контролю за виконанням цих вимог встановлюється чинним законодавством.

Глава 9.   Стандартизація, сертифікація, метрологічне забезпечення

С т а т т я  52.   С т а н д а р т и з а ц і я

1. Система стандартизації в галузі зв`язку та інформатизації України є складовою частиною державної системи стандартизації.
 
 2. Метою стандартизації в підгалузі телекомунікацій загального користування  є створення єдиної системи державних і галузевих стандартів та інших нормативних документів, які визначають  вимоги до мереж телекомунікацій, технічних засобів, та  якості послуг телекомунікацій. Одним з головних завдань стандартизації  є  гармонізація норм, що застосовуються  в підгалузі телекомунікацій  України,  з  міжнародними нормами.
 
 3. Вимоги державних і галузевих стандартів, інших нормативних документів щодо технічних засобів є обов’язковими для усіх виробників і постачальників технічних засобів, науково-дослідних, проектних і будівельних організацій, а  також для операторів телекомунікацій загального користування. Вимоги щодо якості послуг є обов’язковими для операторів телекомунікацій загального користування, що  діють на території України,  а також для іноземних операторів, які постачають послуги на територію України.
 
 4. Розробку стандартів та інших нормативних документів здійснюють наукові установи, підпорядковані Центральному органу виконавчої влади в галузі зв'язку та інформатизації України. Державні стандарти впроваджує Держстандарт України, галузеві стандарти та інші нормативні документи впроваджує Центральний орган виконавчої влади в галузі зв'язку та інформатизації України.
 
 
 С т а т т я  53.   С е р т и ф і к а ц і я
 
 1. Система сертифікації в галузі зв`язку та інформатизації України є  складовою частиною державної системи сертифікації. Порядок проведення сертифікації визначається законодавством.
 
 2. Метою сертифікації технічних засобів та послуг  телекомунікацій загального користування  є перевірка і підтвердження відповідності технічних засобів, що виробляються різними виробниками і  постачаються на ринок телекомунікацій загального користування України, а також показників якості послуг, які пропонуються операторами, нормам державних і галузевих стандартів та інших нормативних документів.
 
 3. Сертифікацію технічних засобів та послуг телекомунікацій організовує Центральний орган виконавчої влади в галузі зв'язку та інформатизації України, акредитований в державній системі сертифікації  як  Орган сертифікації технічних засобів та послуг зв’язку.  Сертифікаційні випробування за дорученням вищезазначеного Органу провадять акредитовані лабораторії (центри) сертифікаційних випробувань. Рішення щодо відповідності технічних засобів і видачі сертифікату приймає Центральний орган виконавчої влади в галузі зв'язку та інформатизації.
 
 С т а т т я  54.   М е т р о л о г і ч н е   з а б е з п е ч е н н я
 
 1. Система метрологічного забезпечення підгалузі телекомунікацій загального користування, основним завданням якої є забезпечення єдності та необхідної точності вимірювань, є  складовою частиною державної  метрологічної системи.
 
 2. Законодавчою основою метрологічного забезпечення підгалузі телекомунікацій загального користування є Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність", інші нормативно-правові акти,  спрямовані на забезпечення єдності вимірювань.
 
 3.  Нормативною основою метрологічного забезпечення підгалузі телекомунікацій загального користування є державні стандарти, інші нормативні документи державної системи забезпечення єдності вимірювань,  а також комплекс галузевих нормативних документів.
 
 4. Вимоги метрологічного забезпечення в підгалузі телекомунікацій загального користування є обов'язковими для виконання операторами телекомунікацій загального користування,  виробниками технічних засобів, іншими установами та організаціями, які провадять випробування технічних засобів.
 
 
 Глава 10.   Розвиток  телекомунікацій загального користування
 
 С т а т т я  55.   В и з н а ч е н н я    н а п р я м к і в   р о з в и т к у
 
 Напрямки розвитку телекомунікацій загального користування визначаються Комплексною програмою розвитку  Єдиної національної системи зв’язку України. Кабінет Міністрів, Центральний орган виконавчої влади в галузі зв’язку та інформатизації, Національна комісія регулювання зв’язку створюють відповідні економічні умови для виконання цієї Програми шляхом реалізації державної тарифної політики, впровадження конкуренції та створення сприятливого інвестиційного клімату в підгалузі  телекомунікацій загального користування.
 
 С т а т т я  56.   Інвестування  розвитку  телекомунікацій
 
 1. Розвиток мереж телекомунікацій загального користування координується Центральним органом виконавчої влади в галузі зв’язку та інформатизації  і здійснюється відповідно до чинного законодавства.
 
 2. Фінансування розвитку телекомунікацій загального користування здійснюється за  власні кошти операторів телекомунікацій загального користування, за кошти телекомунікаційного збору, за кошти державного бюджету, місцевих бюджетів, за кошти юридичних та фізичних осіб на договірних засадах, за рахунок кредитів, випуску цінних паперів та інших надходжень, передбачених законодавством України.
 
 3. Рішення про державне інвестування розвитку телекомунікацій загального користування приймаються Кабінетом Міністрів України на підставі Комплексної програми розвитку єдиної національної системи зв’язку  у  порядку,  встановленому законодавством України.
 
 4. Інвестування розвитку телекомунікацій загального користування з місцевих бюджетів здійснюється відповідно до планів розвитку відповідних територій за рішенням органів місцевого самоврядування.
 
 5. Операторам телекомунікацій загального користування, які здійснюють реалізацію проектів розвитку телекомунікацій загального користування, можуть надаватись у встановленому порядку гарантії, пільгові кредити, податкові та інші пільги.
 
 6. Іноземні інвестиції та кредити, що залучаються операторами у розвиток телекомунікацій загального користування, гарантуються відповідно до чинного законодавства.
 
 7. Оператори телекомунікацій загального користування мають право випускати і реалізувати цінні папери на розвиток мереж телекомунікацій загального користування відповідно до чинного законодавства.
 
 С т а т т я  57.   Забезпечення діяльності та розвитку підгалузі  телекомунікацій
 
 1. Організаційне, науково-технічне і методичне забезпечення, державне регулювання, міжнародна діяльність та дотування розвитку загальнодоступних послуг в підгалузі телекомунікацій здійснюється за рахунок телекомунікаційного збору.
 
 2. Телекомунікаційний збір є частиною плати за послуги телекомунікацій загального користування та технічні засоби телекомунікацій, що справляється операторами та постачальниками технічних засобів до Державного бюджету України і має виключно цільове використання.
 
 3. Розмір телекомунікаційного збору, порядок його сплати та використання визначаються  законодавством.
 
 
 С т а т т я  58.  Проектування, будівництво і реконструкція засобів та споруд телекомунікацій
 
 
 1. Інвестиційні програми,  проекти будівництва, реконструкції  та модернізації мереж та споруд телекомунікацій загального користування підлягають  експертизі у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
 2. Нові об’єкти житлово-цивільного призначення забудівник повинен обладнати мережами і пристроями для організації телекомунікацій загального користування, телевізійного та проводового мовлення.
 
 3. Якщо житлові масиви будуються при промислових та інших підприємствах і будовах, замовник повинен проектувати й будувати мережі, засоби та споруди телекомунікацій загального користування одночасно з основним промисловим об’єктом за власні кошти відповідно до норм і технічних умов, виданих оператором телекомунікацій загального користування, до мережі якого підключається замовник.
 
 4. При проектуванні, будівництві  і реконструкції ліній електропередачі енергопідприємства повинні передбачати спільне підвішування проводів електропостачання та проводового мовлення відповідно до норм і технічних умов, виданих оператором телекомунікацій загального користування.
 
 
 
 Р о з д і л   V
 МІЖНАРОДНЕ  СПІВРОБІТНИЦТВО
 
 С т а т т я  59.  М е т а   і   з а г а л ь н і   п о л о ж е н н я   щ о д о   м і ж н а р од н о г о
с п і в р о б і т н и ц т в а
 
 1. Метою міжнародного співробітництва у секторі телекомунікацій є  сприяння інтеграції України  в  глобальну та європейську інформаційні інфраструктури, реалізація і захист національних політичних та економічних інтересів України.
 
 2.  Міжнародне співробітництво України у секторі телекомунікацій повинно здійснюватись шляхом:
 
 1) укладення міжнародних договорів  і угод;
 2) участі в роботі міжнародних організацій телекомунікацій;
 3) участі в реалізації міжнародних проектів, що стосуються створення глобальних і регіональних мереж телекомунікацій, створення телекомунікаційно - інформаційної системи забезпечення міждержавного співробітництва у сферах торгівлі, охорони здоров’я, боротьби  зі  злочинністю, гідрометеорології  тощо;
 4) гармонізації державних і галузевих стандартів, норм і правил з міжнародними стандартами, рекомендаціями, нормами і правилами, які стосуються вимог до технічних засобів і мереж телекомунікацій, взаємодії операторів телекомунікацій, використання обмежених ресурсів, якості, номенклатури  і  вартості послуг телекомунікацій загального користування, процедур  і методів випробувань.
 
 3. Виконання функцій Адміністрації України, як держави-члена Міжнародного Союзу Телекомунікацій, і  відповідальність за виконання зобов’язань України  за  Статутом і Конвенцією  Міжнародного Союзу Телекомунікацій і за Адміністративними регламентами  покладаються на Центральний орган виконавчої влади в галузі зв'язку та інформатизації, який також представляє інтереси України  в  інших всесвітніх, європейських та регіональних організаціях телекомунікацій та  в Світовій Організації Торгівлі,  з питань,  що стосуються телекомунікацій.
 
 4. Оператори телекомунікацій загального користування України, які згідно ліцензії  мають право на надання послуг міжнародного зв’язку, можуть  приймати участь в роботі міжнародних організацій телекомунікацій у  відповідності із статутами  цих організацій.
 
 С т а т т я  60.   М і ж д е р ж а в н е   с п і в р о б і т н и ц т в о

 Взаємодія і співробітництво з органами, які виконують функції Адміністрацій телекомунікацій іноземних держав, здійснюється Центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку та інформатизації. Метою такого співробітництва є надання допомоги щодо взаємодії операторів і взаємоз’єднань мереж телекомунікацій загального користування, організації оперативно-технічного управління, вирішення питань використання радіочастот і радіоелектронних засобів телекомунікацій загального користування  в прикордонних зонах тощо.
 
 
 С т а т т я  61.  Міжнародні  договори
 
 Якщо міжнародним договором України встановлені інші правила, ніж ті,  що передбачені законодавством України про телекомунікації, то застосовуються правила міжнародного договору.
 
 
 
 Розділ VІ
 
 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  ЗА  ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА  ПРО  ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ
 
 С т а т т я 62.  Перелік правопорушень щодо телекомунікацій
 
 Перелік  правопорушень щодо телекомунікацій загального користуван-ня  і  відповідальність за них встановлюються чинним законодавством.
 
 С т а т т я  63.  Відповідальність за правопорушення
 
 Особи, винні в порушенні законодавства про телекомунікації, притягаються  до цивільної, адміністративної, кримінальної відповідальністі відповідно до чинного законодавства.
 
 
 
 
 Р о з д і л   VIІ
 ПРИКІНЦЕВІ  ПОЛОЖЕННЯ
 
 1.  Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 
2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону. Закон України  “Про зв’язок”  продовжує діяти в частині, що стосується поштового зв’язку.

3. Дія частин першої та третьої статті 5 цього Закону запроваджується до вступу в дію зобов’язань України за міжнародними договорами щодо торгівлі послугами телекомунікацій.

4. Стаття 14 цього Закону набирає чинності  з дати видання Указу Президента України про створення Національної комісії регулювання зв’язку, але не пізніше, ніж через один рік від дати набрання чинності цим Законом.

5. Дія статті 16 цього Закону запроваджується від дати набрання чинності цим Законом  до вступу в дію статті 14 цього Закону.

6. Дія  статті 30 цього Закону запроваджується  з  01.01.2001 року.

7. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:

а) підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів, що випливають з цього Закону;
б) привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
в) відповідно до компетенції забезпечити підготовку та прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
г)  забезпечити прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України нормативно-правових актів, передбачених цим Законом, а також перегляд або скасування їх нормативно-правових актів,  що суперечать цьому Закону.
 

Смотреть видео онлайн

Онлайн видео бесплатно