Центр исследования компьютерной преступности

home контакты

Проблеми кваліфікації незаконного втручання в роботу мереж електрозв'язку (нова редакція ст. 361 КК України)

Дата: 21.04.2004
Источник: crime-research.ru
Автор: Микола Карчевський


5 червня 2003 року було прийнято Закон України “Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне втручання в роботу мереж електрозв’язку”. Цим законом доповнено назву розділу XVI КК України та змінено статтю 361 КК України. Аналіз згаданого закону дозволяє зробити наступні висновки:
- розширено обсяг суспільних відносин, які охороняються розділом XVI та ст. 361 КК України;
- передбачено новий вид предмета незаконного втручання – інформацію, що передається мережами зв'язку;
- передбачено нову форму об’єктивної сторони незаконного втручання;
- доповнено альтернативне покарання за вчинення кваліфікованого незаконного втручання;
- визначено поняття “істотна шкода”, яке у попередній редакції було оціночним.

Нова редакція назви розділу дозволяє зробити висновок, що тепер до родового об'єкту злочинів в сфері використання комп'ютерної техніки відносяться й інформаційні суспільні відносини засобом забезпечення яких є мережі електрозв’язку. Зміст цих відносин полягає у наданні та отриманні послуг зв’язку, тобто використанні мереж електрозв’язку для передачі або прийому інформації.

Аналіз таких суспільних відносин, перш за все, вимагає визначення поняття “мережа електрозв’язку”. Слід зауважити, що воно не визначається в законодавстві України, однак його можна визначити шляхом тлумачення Закону України “Про зв’язок” від 16 травня 1995 року. Так, у статті 1 цього закону зазначено, що мережа зв’язку - це “сукупність засобів та споруд зв'язку, поєднаних в єдиному технологічному процесі для забезпечення інформаційного обміну”. До засобів зв’язку цей закон відносить технічне обладнання, що використовується для організації зв'язку [1]; споруди зв’язку визначаються наступним чином: “будівлі, вежі, антени, повітряні і кабельні лінії, проміжні та кінцеві пристрої ліній зв'язку, поштові шафи та інші пристрої, що використовуються для організації поштового або електричного зв'язку” [2]. В свою чергу, електричний зв’язок представляє собою передачу, випромінювання або прийом знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних або інших електромагнітних системах [3].

Виходячи з цього цілком обґрунтованим представляється наступне визначення мережі електрозв’язку: сукупність технічного обладнання (засоби зв’язку) та будівель, веж, антен, повітряних і кабельних ліній, проміжних та кінцевих пристроїв ліній зв'язку, та інших пристроїв (споруди зв'язку), що використовуються для організації передачі, випромінювання або прийому знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних або інших електромагнітних системах, поєднаних в єдиному технологічному процесі для забезпечення інформаційного обміну.

Зміни у редакції статті 361 КК обумовили також появу нових характеристик безпосереднього об’єкта незаконного втручання. Таким у попередній редакції ст.361 була структурно організована та нормативно вреґульована система соціально значущих відносин власності на комп’ютерну інформацію, яка забезпечує свободу реалізації права кожного учасника на задоволення інформаційної потреби і знаходиться під охороною кримінального закону [4]. Нова редакція аналізованої статті дає підстави стверджувати, що крім права власності на комп’ютерну інформацію нею охороняються й суспільні відносини надання та отримання послуг електричного зв’язку.

Предметом цих суспільних відносин є інформація, яка передається за допомогою мереж електрозв’язку. Така інформація, як витікає з нової редакції ст.361, є одним з видів предметів незаконного втручання. Співвідношення категорій “інформація, що передається мережами електрозв’язку” та “комп’ютерна інформація”, яка теж відноситься до предметів незаконного втручання, можна визначити наступним чином: якщо комп’ютерна інформація - це відомості, представлені у формі, яка дозволяє їх обробку за допомогою ЕОМ, то інформацією, що передається мережами електрозв’язку, є відомості, представлені у формі, що дозволяє їх прийом або передачу засобами електрозв’язку. Інформація в цих мережах передається за допомогою сигналів, які є матеріальними носіями передачі інформації. Слід зауважити, що електричні сигнали в мережах електрозв'язку можуть бути носіями комп’ютерної інформації. Наприклад, у комп'ютерних мережах телефонні лінії використовуються для зв’язку між ЕОМ, що знаходяться в мережі. В такому разі інформація, що передається мережею електрозв’язку, буде комп’ютерною, а її знищення чи перекручення необхідно буде розглядати як незаконне втручання в роботу комп’ютерної мережі.

Нова редакція ст.361 КК України передбачає й нову форму об’єктивної сторони: незаконне втручання в роботу мереж електрозв’язку, що призвело до знищення, перекручення, блокування інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації.

Незаконне втручання у цій формі є злочином з матеріальним складом, тобто його об’єктивна сторона складається з трьох обов’язкових елементів: діяння (незаконне втручання в роботу мереж електрозв’язку); причинного зв’язку та суспільно-небезпечних наслідків (знищення, перекручення, блокування інформації або порушення встановленого порядку її маршрутизації). Незаконне втручання в роботу мереж електрозв’язку буде закінченим із моменту настання вказаних суспільно небезпечних наслідків.

Діяння. Оскільки за своєю суттю втручання в роботу мережі електрозв’язку - це зміна режиму її роботи [5] та, як уже було зазначено, до складу мережі електрозв’язку входять засоби та споруди зв’язку, фізичну властивість незаконного втручання в роботу мережі електрозв’язку можна визначити наступним чином: зміна режиму роботи мережі, вчинена шляхом впливу на засоби або споруди зв’язку.

Суспільна небезпечність такого діяння, його соціальна ознака, полягає в тому, що воно ставить під загрозу суспільні відносини щодо надання та отримання послуг електрозв’язку.

Протиправність, як обов’язкова ознака незаконного втручання в роботу мереж електрозв’язку, полягає в тому, що це діяння є порушенням установленого нормативно-правовими актами режиму користування мережами електрозв’язку.
Викладене дозволяє дати таке визначення діяння як обов’язкової ознаки аналізованої форми об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого статтею 361 КК України: незаконне втручання в роботу мереж електрозв’язку – порушення встановленого нормативно-правовими актами режиму роботи мережі, вчинене шляхом впливу на засоби або споруди зв’язку, що ставить під загрозу суспільні відносини щодо надання та отримання послуг електрозв’язку.

До наслідків при вчиненні незаконного втручання в роботу мереж електрозв’язку відносяться: знищення, перекручення, блокування та порушення порядку маршрутизації інформації. Виходячи з визначення безпосереднього об’єкта цього злочину як відносин щодо надання послуг електрозв’язку вказані наслідки слід розглядати як форми порушення електрозв’язку.

Отже, знищення інформації, що передається мережами електрозв’язку – це порушення електрозв’язку у вигляді неотримання абонентом мережі інформації, якому вона надсилається.

Перекрученням такої інформації буде порушення електрозв’язку у вигляді отримання абонентом відомостей, що не співпадають з тими, які йому було надіслано.

Порушення порядку маршрутизації матиме місце коли певні відомості отримує абонент мережі, який не є їх адресатом.

Блокування інформації є більш складною категорією. В державному стандарті ДСТУ 2617-94 “Електрозв’язок. Мережі та канали передавання даних. Терміни та визначення” від 1 липня 1995 року блокування визначається як “непрацездатність ресурсу мережі, яка виникає внаслідок одночасних вимог користувачів на використання цього ресурсу, що перевищують його пропускну здатність” (С.18). Під ресурсом мережі розуміється “організаційне, інформаційне, програмне та технічне забезпечення мережі з пакетною комутацією, призначене для виконання як окремих, так і всіх функцій мережі” (С.17). У свою чергу, мережа з пакетною комутацією – це “мережа передачі даних, яка призначена чи використовується для обміну даними між абонентами (ЕОМ, ПЕОМ та ін.) за методом пакетної комутації” (С.14). Пакет (даних) розуміється як “сукупність певного формату повідомлення даних (чи його частини) з додатковою інформацією щодо процесу передавання даних за призначенням” (С.4). Виходячи з наведеного, блокування інформації представляє собою неможливість користування інформаційним ресурсом мережі з пакетною комутацією. Такою мережею, як це можна побачити з визначення, є комп’ютерна. Отже такий термін як блокування може бути застосований тільки до комп’ютерної інформації, саме відносно неї він матиме сенс (дійсно, важко уявити блокування інформації, що передається мережею телефонного зв’язку).

Таким чином, блокування інформації, що передається мережами електрозв’язку - це порушення електрозв’язку у вигляді відсутності у осіб, які мають на це право можливості користування інформаційним ресурсом комп’ютерної мережі.
Оскільки блокування завжди стосується комп’ютерної інформації і за своєю суттю...

Добавить комментарий
2005-03-27 02:12:26 - статья не охватывает все преступления в... Aelita Rudakova
2005-03-25 03:09:43 - В принципе, неплохая статья. Поздравляем с... Курсант
Всего 2 комментариев


Copyright © 2001–2019 Computer Crime Research Center

CCRC logo
Главным направлением в деятельности Центра является широкое информирование общественности об основных проблемах и способах их решения, с которыми сталкивается общество в сфере противодействия компьютерной преступности.